home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ผังเมืองรวมภูเก็ตฉบับใหม่ (ก.ค. 54)

7 ก.ค. 2554

ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว โดยได้มีการออก "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554"  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ใช้บังคับในจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัด รวมทั้งเกาะบริวารทั้งหมด

ผังเมืองรวมฉบับใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้ที่ดินในหลายๆ บริเวณ เช่น บริเวณพื้นที่ริมหาดทางด้านเหนือของสนามบิน และบริเวณริมหาดราไวย์ มีการปรับเปลี่ยนให้มีความหนาแน่นลดลง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางในบางพื้นที่ซึ่งอยู่รอบนอกทางด้านเหนือและใต้ของเมืองภูเก็ต รวมทั้งได้มีการขยายพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมให้เชื่อมต่อถึงกัน ส่วนใหญ่เป็นการปรับเปลี่ยนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อย
 

การออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่นี้ เป็นการออกในขณะที่ผังเมืองรวมฉบับเดิมอยู่ในระหว่างการขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่สอง และยังไม่ครบกำหนด แต่เนื่องจากสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในการใช้บังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงไปจึงได้เร่งออกผังเมืองรวมฉบับใหม่นี้

สำหรับ กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับเดิมซึ่งออกใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 นั้นได้สิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 24 มีนาคม 2553 และมีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีกหนึ่งปีเป็นครั้งที่สองแล้ว โดยสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 24 มีนาคม 2555 แต่โดยที่มีการออกใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมเกาะภูเก็ตฉบับใหม่ จึงได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกการขยายระยะการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับเดิมด้วย กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับเดิมจึงถือว่าหมดอายุลงไปโดยอัตโนมัติ

[Download Link]

ข่าว: