home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

สรุปการรับฟังความคิดเห็น "โครงการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร"

โดย วิญญู วานิชศิริโรจน์ 27 กันยายน 2552

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 13:30-17:30 น. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น "โครงการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร" ที่ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมสถาปนิกสยามฯ ถนนพระราม 9

การประชุมเริ่มต้นโดย คุณเลอศักดิ์ นิยมไทย อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เล่าถึงความเป็นมาและแผนการดำเนินการของโครงการนี้ จากนั้นผู้รายงานได้นำเสนอ เป้าหมาย วิธี และ แนวทางการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านในที่ประชุมเข้าใจในหลักการเดียวกัน

การให้ความเห็นและตอบข้อซักถามเป็นไปตามลำดับข้อกฎหมายที่ต้องการแก้ไขโดยใช้ข้อมูลจาก "รายงานเบื้องต้นเพื่อใช้ในการรับฟังความคิดเห็น" ลงวันที่ 26 กันยายน 2552 ที่ได้ให้สมาชิกดาวน์โหลดไปศึกษาล่วงหน้าแล้ว จำนวนข้อกฎหมายที่ขอแก้ไขมีทั้งสิ้น 17 ข้อ แบ่งเป็นข้อกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมือง 14 และข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 3 ข้อ ผู้เข้าประชุมได้ให้ความเห็นกันอย่างกว้างขวาง ทั่วถึงและตรงประเด็นเป็นอย่างดี โดยมีมติอนุมัติให้นำเสนอข้อกฎหมายที่ต้องการแก้ไขส่วนใหญ่ได้ มีเพียงบ้างข้อที่ขอให้คณะทำงานฯ กลับไปทบทวนใหม่ โดยมีอยู่บางข้อที่ไม่อนุมัติและขอให้ตัดออกจากรายงานนี้

ผู้เข้าประชุมฯหลายท่าน เสนอข้อกฎหมายที่ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น เช่น วิธีการวัดความกว้างของบันได เป็นต้น โดยคณะทำงานฯ รับปากว่าจะดำเนินการในโอกาสต่อไป

การทำงานในขั้นต่อไป คณะทำงานฯ จะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อสรุปความเห็น แล้วจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งมอบให้สมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม รายงานฉบับนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในราวเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้
เพราะความเข้มข้นในการให้ความเห็นการประชุมครั้งนี้ ทำให้ใช้เวลาประชุมมากกว่า 4 ชั่วโมง โดยจบลงในเวลา 17:30 นาฬิกา เลยจากที่กำหนดไว้ถึงหนึ่งชั่วโมง ท่านสมาชิกที่ต้องการอ่านข้อมูลรายงานฯที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://download.asa.or.th/publicrelation/new/520031.pdf

 

 

ข่าว: