home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

นิทรรศการ ยลตรอกซอกซอยกะดีจีน และงานเสวนา "ของดีย่านกุฎีจีนและคลองบางหลวง"

 

ผ่านไปแล้วด้วยความคึกคักกับนิทรรศการ "ยลตรอกซอกซอยกะดีจีน" จัดโดย กรรมาธิการอนุรักษ์ฯ เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ลานเอเทรียม 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการครั้งนี้คือ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์จาก "โครงการแผนที่มรดกวัฒนธรรมริมน้ำบางกอก 53: ย่านกุฎีจีน" นำโดย อาจารย์นิรมล กุลศรีสมบัติ อาจารย์ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ อาจารย์พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ และ อาจารย์วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ "โครงการ ASA VERNADOC: บ้านวินด์เซอร์" นำโดย ผศ.สุดจิต สนั่นไหว รวมทั้งผลงานภาพสีน้ำ-ลายเส้นจากกลุ่มศิลปินอิสระ อาทิ คุณอัสนี ทัศนเรืองรอง คุณปราโมทย์ กิจจำนงค์พันธุ์ คุณพิบูลย์ มังกร อาจารย์ชาคริดา นุกูลกิจ และคุณชุมพล อักพันธานนท์ แห่งโชคดีคลองบางหลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมของสมาคมฯแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
 
ไฮไลท์ของงานคงอยู่ที่ "บ้านวินด์เซอร์" เรือนขนมปังขิงเก่าแก่แห่งโค้งหัวแหวนเจ้าพระยา ซึ่งกรรมาธิการอนุรักษ์ฯร่วมกับเจ้าของบ้าน โบสถ์ซางตาครู้ส ชาวชุมชนย่านกุฎีจีน ช่วยกันผลักดันให้มีการอนุรักษ์โดยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและบูรณะฟื้นฟูสู่ "พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นริมน้ำย่านกุฎีจีน" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวชุมชนและสาธารณะ
บ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลวินด์เซอร์ ตระกูลคหบดีที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนกุฎีจีน ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้งกิจการ "ห้างวินด์เซอร์" (ห้างสี่ตา) ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่ทำการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศรัทธาของวัดที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการบูรณะซ่อมแซมและทำนุบำรุงโบสถ์ซางตาครู้สเรื่อยมา
นอกเหนือจากเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์แล้ว บ้านวินด์เซอร์ยังทรงคุณค่ายิ่งในเชิงศิลปวัฒนธรรม ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ "เรือนแบบขนมปังขิง" หรือเรือนมะนิลา อันเป็นรูปแบบของอาคาร
ที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลาย ตามบริเวณหน้าจั่ว ช่องระบายอากาศ ลูกกรงระเบียง และรอบชายคา อันเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 จากการสำรวจพบว่า บ้านวินด์เซอร์ยังคง "สภาพความแท้" ไว้โดยแทบไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบแต่อย่างใด จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการอนุรักษ์เพื่อเป็นหลักฐานทางโบราณคดี โดยเฉพาะแขนงวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม การผลักดันในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่เพียงใด ก็โปรดติดตามตอนต่อไป
 
สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับแรงกาย-แรงใจของเหล่านิสิตนักศึกษาอาสาสมัคร จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และชมรมอนุรักษ์สถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์จากบริษัท CANON ที่ทำให้นิทรรศการฯสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ ยลตรอกซอกซอย กะดีจีน ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552 ณ ลาน Atrium2 สยามเซ็นเตอร์  และรังฟังเสวนา เรื่อง "ของดีย่านกุฎีจีนและคลองบางหลวง"  ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น
ช่วงแรก : "สนุกสนานไปกับการสำรวจ"
  โดย ผศ.สุดจิต สนั่นไหว (กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม)
  นายอัสนี ทัศนเรืองรอง สถาปนิกและศิลปินอิสระ เจ้าของผลงานภาพสเก็ตซ์ลายเส้น สีน้ำ ท้องถิ่นริมน้ำ
ช่วงที่สอง : "เปิดบ้าน....ตำนานวินด์เซอร์"
  โดย ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ (กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม)
  อาจารย์ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ (กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม)
  อาจารย์พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ คณะทำงานโครงการแผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นริมน้ำ
  และทีมงานแผนที่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นริมน้ำ
ช่วงที่สาม : "โชคดี...คลองบางหลวง"
  โดย นายชุมพล อักพันธานนท์ (คุณโกะ) ศิลปินหัวใจนักอนุรักษ์ที่นำเอาศิลปะและการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมมาปรุงรสเข้าด้วยกันอย่างกลมกล่อม เจ้าของโครงการ "โชคดีคลองบางหลวง" อาร์ตแกลเลอรี่ อินเทรนด์แห่งใหม่ล่าสุด แห่งคลองบางหลวง
ดำเนินรายการโดย : นางปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซูส
(กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม)
 
สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่

คุณกมลเชษฐ เจาประเสริฐ สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร. 0-2319-6555 ต่อ 112 โทรสาร 0-2319-6419 อีเมล์  kamolchet@yahoo.com, kamolchet@gmail.com

 

 


  

 

 

ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Mon, 11/09/2009 to Fri, 11/13/2009
Sat, 11/14/2009