home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เสนอแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร และประกาศกรุงเทพมหานคร

          จากการที่สมาคมฯ ได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการประกอบวิชาชีพ เนื่องจากกฎหมายควบคุมอาคารและประกาศกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการตีความและรายละเอียดบางประการของกฎหมายที่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ สมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการ "ดัชนีจดหมายข้อหารือของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี พ.ศ. 2549-2550" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงช่วยเหลือสมาชิกในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการตีความกฎหมายที่หารือมายังกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ และได้รับผลตอบรับที่ดียิ่งจากท่านสมาชิก

          จากความสำเร็จดังกล่าว สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องในขั้นตอนที่ 2 ด้วยการจัดทำ "โครงการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร" โดยประกาศรับอาสาสมัครที่มีความประสงค์จะทำงานกิจกรรมแบบเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข จนปัจจุบันแล้วเสร็จได้รายงานเป็นเอกสารเพื่อจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร 
          การเสนอแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายยังคงยึดวัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และไม่มีผลกระทบให้คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้อาคารลดลงไปจากเดิม แต่เป็นการเสนอเพื่อแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของกฎหมาย รวมทั้งรับกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง อาทิเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนห้องน้ำในอาคารที่จอดรถ, การวัดระยะร่นจากเขตที่ดิน, จุดอ้างอิงการวัดความสูงของอาคาร, การวัดระยะห่างของบันไดหลัก, ขนาดและลักษณะของป้ายอาคาร, การคำนวณเพื่อแสดงเวลาในการลำเลียงคนออกจากอาคาร, ข้อมูลความกว้างถนนที่ไม่ชัดเจน, มาตราส่วนแบบเพื่อการขออนุญาต ฯลฯ ซึ่งท่านสมาชิกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเสนอความคิดเห็นได้ที่ www.asa.or.th
          ในการนี้ เพื่อให้การแก้ไขข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกในการประกอบวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยามฯ จะได้ดำเนินการเข้าหารือและนำเสนอแนวความคิดให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และหากมีผลความก้าวหน้าประการใด จะเรียนท่านสมาชิกทราบในโอกาสต่อไป
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553

ที่มา จดหมายเหตุอาษา 10-2552 
ข่าว: