home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

สถาบันอาคารเขียวไทย เชิญชวนเป็นผู้อุปถัมภ์ “คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว”

สถาบันอาคารเขียวไทย เชิญชวนเป็นผู้อุปถัมภ์

“คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว”

 

ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ “หลักเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว” ฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยและได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือน ต้นปี 2553 ที่ผ่านมาแล้ว
แผนการทำงานขั้นต่อไปของสถาบันฯคือการดำเนินการขั้นต่อไปคือจะเริ่มประเมินอาคารจริง ในการทำการประเมินอาคารเขียวได้นั้นสถาบันอาคารเขียวไทยต้องจัดทำเอกสารสำคัญขึ้นก่อนที่จะดำเนินการเรื่องนี้ ในการจัดทำคู่มือฯนี้ ทางสถาบันฯจึงใครเชิญชวนท่านที่สนใจให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือการพัฒนาอาคารเขียวของไทยโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารที่สำคัญยิ่งเล่มนี้ โดยให้การสนับสนุนโครงการครั้งนี้
 “คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว” เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยต่อยอดจาก “หลักเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว” มีเนื้อหาแสดงคำอธิบาย ชี้แจง ให้รายละเอียด แบบฟอร์ม แสดงแนวทางและวิธีการคำนวณตัวเลข รวมทั้งวิธีการที่ใช้ในการประเมินอาคารเขียวในทางปฏิบัติ เพื่อให้การประเมินอาคารเขียวไทยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุด
คู่มือฯมีขนาดเล่มเท่ากับกระดาษ เอ4 มีความหนาประมาณ 400 หน้า จัดพิมพ์ครั้งแรกจำนวน 3,000 เล่ม ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 500 บาท โดยคาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารทั่วประเทศไทยจะต้องมีคู่มือนี้เก็บไว้ประจำองค์กรอย่างแน่นอน กำหนดเวลาในการจัดทำคู่มือนี้คือ น่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2553 หรือ ต้นปี 2554
ผู้สนับสนุนการจัดทำคู่มือนี้ จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยการพิมพ์โลโก้สีขององค์กรท่าน ขนาด 30x30 มิลลิเมตร ปรากฏอยู่บนสองที่ของคู่มือฯฉบับนี้ ที่ปกหน้าด้านในและปกหลังด้านนอก :

การสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นเรื่องการพัฒนาการอาคารเขียวไทยขั้นสำคัญอย่างยิ่ง การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นเงิน 50,000 บาทต่อราย โดยท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

กรุณาติดต่อที่:
คุณอนวัช พงศ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
E-mail gio_anawach@hotmail.comisa@asa.or.th โทรศัพท์  02-3196555 ต่อ 202, มือถือ 085-1473569 โทรสาร 02-3196419

 

ข่าว: