home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

สมาคมฯสนับสนุนแนวทาง "สถาปนิกเพื่อชุมชน"

 

            ในแวดวงสถาปนิกของเราที่ทำงานกันอยู่โดยทั่วๆไปนั้น   เรายังมีสถาปนิกอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำงานกันอย่างเงียบๆ ด้วยความตั้งอกตั้งใจให้กับเจ้าของโครงการที่เป็นประชาชนในชุมชนเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง   บางชุมชนก็เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตาทวด บางชุมชนก็ถูกผลักดันให้ย้ายออกจากพื้นที่ที่กำลังจะมีการพัฒนา   บางชุมชนก็เป็นชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ หรือในบางครั้งก็เป็นชุมชนที่ถูกสังคม หน่วยราชการ หรือผู้เกี่ยวข้องมองข้าม
            สถาปนิกกลุ่มนี้ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง   มีแนวทางการทำงานที่แสดงออกให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งตอบสนองต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง จนอาจจะกล่าวได้เป็นสถาปนิกที่ทำงาน "สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน"    
            ซึ่งการที่วิชาชีพสถาปนิกของเรา มีส่วนในการช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือสังคมนั้น เป็นสิ่งที่ควรจะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง    สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม การรวมตัวของกลุ่มสถาปนิกที่ทำงานในแนวทางนี้ให้เกิดขึ้น
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่ายสถาปนิกเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน แลกเปลี่ยนข่าวสารให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสถาปนิกรุ่นหลังที่มีความสนใจจะประกอบวิชาชีพได้ศึกษาเป็นแนวทาง ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงาน "สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน" ให้สังคมทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ เห็นคุณค่าของสถาปนิกที่ทำงานให้กับชุมชน 
            ในการนี้ ขอเรียนเชิญสถาปนิกทุกท่านที่ทำงานในแนวทาง "สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน" รวมทั้งผู้ที่สนใจ หรือรู้จักสถาปนิกที่ทำงานในแนวทางนี้ กรุณาติดต่อมายังสมาคมฯ เพื่อที่จะได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมให้เกิดการรวมตัว และจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน "สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน" ในงานสถาปนิก ’53 ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2553 รวมทั้งมาช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป
            ขอเรียนเชิญมาทำเรื่องดีๆ กันครับ
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ที่มา จดหมายเหตุอาษา 02-2553
ข่าว: