home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ASA รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เรียน     ท่านสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
            เนื่องจากเหตุภิบัติภัยทั้งอุทกภัยในภาคกลาง  ภาคอีสาน   และวาตภัยที่ภาคใต้  เป็นเหตุให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ทั้งความเป็นอยู่และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย   สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาของทางภาครัฐ แต่ผู้ประสบภัยมีจำนวนมาก และกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ขณะที่การช่วยเหลือ เบื้องต้นเน้นความคล่องตัวมุ่งเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ในขณะนี้การดำเนินการเร่งด่วนที่ทางสมาคมฯ ดำเนินการไปได้ลุ่ล่วงไปในระดับหนึ่งแล้ว
 
            สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือสมาชิก มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู โดยแสดงความจำนงกลับมายังสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล์ asaisaoffice@gmail.com เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ รวมทั้งความเสนอแนวทางต่างๆ เพื่อรวบรวมให้การวางแผนฟื้นฟู มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ร่วมกับทาง คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตาม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  (คชอ.)  ที่สมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สิน  อาคารที่พักอาศัย  และสาธารณูปโภคต่างๆ   โดยเบื้องต้นสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุน ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับทาง คชอ. ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2553 และนำเสนอแผนฟื้นฟูไปแล้วดังนี้ 
 
รายงานความคืบหน้าในการช่วยเหลือเบื้องต้นของสมาคมฯ
 
1. เบื้องต้น คชอ. มีการทำ VDO conference กับผู้ว่าราชการ 3 จังหวัดที่น้ำเริ่มลด สรุปได้ว่าต้องการการฟื้นฟูเรื่องอาคารบ้านเรือน แต่ยังไม่สามารถระบุไม่ได้ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง
 
2.  สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เสนอแนวความคิด 3 ข้อร่วมกับ คชอ. ดังนี้
 
·  จำแนกประเภทความเสียหาย เพื่อจะได้กำหนดประเภทความช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ          
 
·  กระจายการทำงานไปที่กรรมาธิการแต่ละภูมิภาคของสมาคมฯ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันอาชีวศึกษา
 
·  สมาคมฯ รับประสานงานเรื่อง วัสดุก่อสร้าง กับ suppliers เมื่อทราบความต้องการชัดเจน
 
3.  สมาคมฯขอให้ทาง คชอ. เป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่างๆ ประธาน คชอ. จึงนัดประชุมเพื่อวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
 
4.  แจกจ่ายหนังสือรับมือปัญหาหลังน้ำท่วม ของ อาจารย์ ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์   จำนวน  3,000 เล่ม  และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดพิมพ์เพิ่มอีกจำนวน 20,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายต่อไป
 
5.   สมาคมฯ  ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ  มอบเงินช่วยเหลือ สมาคมฯ ละ 100,000 บาท   โดย อุปนายกฯ ประเจียด งามสงวนปรีชา เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการมอบเงินช่วยเหลือให้กับ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารรัฐสภา 
 
6.  สมาคมฯ นัดประชุมได้มีการติดต่อกับ กรรมาธิการสถาปนิกภูมิภาคอีสาน และ ทักษิณ และได้รับข้อมูลสถานการณ์ และ ได้ข้อมูลความต้องการวัสดุชัดเจนมากขึ้นดังนี้
 
      หาดใหญ่           ขาดแคลนหลังคา  เนื่องจากวัสดุขาดตลาด และ มีการโก่งราคา
 
      โคราช                ต้องการไม้ฝากระดาน เป็นจำนวนมาก
 
7.  สมาคมฯ ติดต่อ SCG, VIVA Board  สีทาอาคาร 3 บริษัท   บริษัทผลิตกระเบื้องหลังคา 3 บริษัท และผู้ผลิตอื่นๆ โดยได้รับการยืนยันว่ายินดีช่วยเหลือ แต่ขอให้ระบุจำนวนที่ชัดเจน ทางสมาคมฯ มอบหมายให้  อุปนายกฯ ประเจียด งามสงวนปรีชา  เป็นผู้ประสานงานกับกลุ่มบริษัทวัสดุ  ซึ่งสมาคมฯ ได้รับผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว  แต่ทาง  คชอ. ไม่มีคนรับช่วงต่อ จึงนำไปมอบผ่านช่อง 3 เพื่อนำส่งวัสดุ ลงภาคใต้แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
 
8.  คชอ. ทำหนังสือแต่งตั้ง และ มอบหมายเป็นทางการให้กับสมาคมฯ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และ หน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่น้ำท่วมให้รับทราบ และ อำนวยความสะดวกในการเข้าไปสำรวจพื้นที่ของสมาคมฯ หรือ ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้เข้าไปสำรวจความเสียหาย เพื่อประเมินความต้องการวัสดุก่อสร้าง
 
9.  สมาคมฯประสานกับกลุ่มสภาคณบดีคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ CDAST เพื่อช่วยเข้าไปสำรวจความเสียหาย และ รวบรวมความต้องการวัสดุ โดย อ.บรรณโศภิษฐ์   ได้แบ่งพื้นที่การทำงานเพื่อจะได้ไม่ทับซ้อนดังนี้
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย อ.บรรณโศภิษฐ์
 
มหาวิทยาลัยรังสิต                       ลงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท โดย อ.มนต์ชัย
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร                    รับพื้นที่  ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              รับพื้นที่  จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            โดย  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผศ.รัชด  ชมภูนิช เสนอ ร่วมช่วยสำรวจพื้นที่
 
10.  กรุงเทพมหานคร  ขอเรือท้องแบนให้ สมาคมฯ เมื่อทราบว่ามอบหมายให้มหาวิทยาลัยเข้าทำการสำรวจ
 
11.  ช่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นผู้รับเรื่องในการซ่อมแซมในแต่ละพื้นที่
 
12.   เครือข่าย www.thaiflood.com โดย คุณปรเมศว์ มินศิริ , ดร. สุปรีดา รอง ผจก. สสส, Microsoft เสนอตัวช่วยเหลือ และร่วมเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือ
 
แผนการฟื้นฟูที่ทางสมาคมฯ เสนอกับทาง คชอ.
 
คชอ. ได้ขอความเห็นสมาคมฯ ในเรื่องแผนฟื้นฟูเป็นหลัก เพราะสมาคมฯ เป็นผู้นำเสนอแนวทาง การทำงานที่การช่วยเหลือเบื้องต้นต่างๆ ในที่ประชุมของ คชอ.
 
สมาคมฯ จึงเสนอความเห็นขอให้รัฐรวบรวมข้อมูลแสดง  flood dynamic flow  และ  topographic  แสดง grading level เพื่อทราบทิศทางน้ำตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมเพื่อนำไปสร้างภาพเชิงซ้อนกับแผนที่ทางหลวงและผังที่ตั้งชุมชนเพื่อได้ข้อมูลที่แท้จริงในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
 
นายกสมาคมฯ ได้กำหนดแผนแก้ไข โดย  รศ.ดร.วีระ สัจกุล  รับเป็นแม่งานในการวางแผนรับมือปัญหาในระยะยาว ซึ่งจะมีการนัดหมายกันต่อไป
 
 
รายงานโดย
วิรัช ปัณฑพพรรธน์กุล
ประชาสัมพันธ์  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 พฤศจิกายน 2553
ข่าว: