home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ผลการประกวดแบบโครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่คณะฯ ดำเนินการจนได้ตัดสินผลประกวดแบบขั้นตอนที่ 1 ในวันที่ 2 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประกาศผลการตัดสินการประกวดแบบขั้นตอนที่ 1

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิด ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา และกำหนดส่งแบบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีบุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา และสถาปนิกสาขาต่าง ๆ ให้ความสนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 70 ผลงาน และได้ทำการตัดสินผลการประกวดเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา (กำหนดการเดิมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
โดยคณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ
2. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค จำกัด
3. คุณกฤษฎา โรจนกร กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แฮบบิตา อาร์คิเต็กส์ จำกัด
4. ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง นายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย
5. คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
6. ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก กลุ่มวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
7. คุณสมชาย จงแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดกา อาทีเรีย จำกัด
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร อาจารย์ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ อาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11. ดร.ชเล คุณาวงศ์ บริษัท องศา สถาปนิก จำกัด

ผลงานที่ผ่านรอบแรก 10 ผลงาน (เงินรางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล) ได้แก่

ที่ ลำดับที่ส่งผลงาน สัญลักษณ์ ชื่อ – นามสกุล /บริษัท
1 35 กกก 1979 นายกฤติน คำพิทักษ์
2 16 คตท 6542 บริษัท สถาปนิก ควินตริก จำกัด
3 32 ฉชล 0009 บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 30 ซอย 1111 นายปิตุพงศ์ เชาวกุล บริษัท ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด
5 66 ธรร 9847 บริษัท ฉมา จำกัด
6 62 บอฬ 9456 นายจักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์  บริษัท โอฬ จำกัด
7 47 ปบป 0101 บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด
8 18 ภมร 0990 นายชัยรัตน์ สุระจรัส  บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัด
9 70 ลผด 2489 นายพัชระ วงศ์บุณสิน และบริษัท ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด
10 46 อจอ 0909 บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด

ทั้งนี้ คณะฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ราย อย่างเป็นทางการในวันเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานผู้ส่งแบบประกวดซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง

ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การประกวดแบบขั้นตอนที่ 2 จำนวน 5 ราย ได้แก่

ที่ ลำดับที่ส่งผลงาน สัญลักษณ์ ชื่อ – นามสกุล /บริษัท
1 16 คตท 6542 บริษัท สถาปนิก ควินตริก จำกัด
2 30 ซอย 1111 นายปิตุพงศ์ เชาวกุล  บริษัท ซุปเปอร์มาชีน สตูดิโอ จำกัด
3 66 ธรร 9847 บริษัท ฉมา จำกัด
4 46 ปบป 0101 บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด
5 70 ลผด 2489 นายพัชระ วงศ์บุณสิน และบริษัท ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดแบบฯ ขั้นตอนที่ 2 จำนวน 5 ราย เข้าชี้แจงรายละเอียดของแบบและรับฟังข้อกำหนดการประกวดแบบในขั้นตอนที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณมุกดา ถาวร โทรศัพท์ 0 2221 5877 ต่อ 1215 , คุณกัลยาพร จงไพศาล 0 2319 6555 ต่อ 203

ดาว์นโหลด : ประกาศผลการประกวดฯ ขั้นตอนที่ 1 (รอบแรก จำนวน 10 ราย) / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฯ ขั้นตอนที่ 2 จำนวน 5 ราย

คลิกที่นี่  llink  รายละเอียดผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ราย และผ่านเข้าสู่การประกวดแบบขั้นตอนที่ 2 จำนวน 5 ราย โดยสามารถดูผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด

ช่วงเวลา: 
Thu, 03/10/2011