home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ผู้จัดการ 360 ํ รายสัปดาห์์ ฉบับวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 | ส.สถาปนิกจับมือพาณิชย์ พัฒนาต้นแบบข้อมูลราคาวัสดุ

ส.สถาปนิกจับมือพาณิชย์ พัฒนาต้นแบบข้อมูลราคาวัสดุ
ผู้จัดการ 360 ํ รายสัปดาห์์ ฉบับวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คลิกดูคลิป>>

 
          ส.สถาปนิกสยามฯ จับมือ ก.พาณิชย์ยกเครื่องฐานข้อมูลราคาวัสดุ กระทุ้งรัฐปรับมาตรฐานการทำดัชนีราคาให้ครอบคลุม เปิดเว็บไซต์ใหม่เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง เน้นความหลากหลาย ให้ข้อมูลเชิงลึก หวังเป็นช่องทางใหม่เอื้อผู้บริโภคได้เปรียบเทียบก่อนซื้อ
                
                 ต้นตอของปัญหาราคากลางในแวดวงก่อสร้าง ส่วนหนึ่งมาจากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นประกาศอย่างเป็นทางการของกระทรวงพาณิชย์ยังบกพร่องและไม่ทันสมัย ทำให้ราคากลางที่ได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จากปัญหาดังกล่าวทำให้สมาคมสถาปนิกสยามฯ พยายามมานานที่จะผลักดันการปรับปรุงฐานข้อมูลราคากลางวัสดุก่อสร้างให้เกิดขึ้น
                
                 เพราะราคาวัสดุก่อสร้างที่เที่ยงตรงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ได้ราคากลางที่ถูกต้อง เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ เมื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้างของราชการ ซึ่งเป็นงบประมาณที่มาจากเงินภาษีของประชาชน
                
                 ก่อนหน้านี้การตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างทำได้ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th เพียงช่องทางเดียว แม้จะมีการ update ดัชนีราคาทุกเดือน แต่ฐานข้อมูลกว่า 2,000 รายการของกระทรวงฯ ไม่มีความหลากหลายไม่ทันสมัย และไม่เป็นมาตรฐานตามที่สถาปนิกใช้ เพราะไม่มีการเพิ่มเติมวัสดุก่อสร้างประเภทใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับตลาดอีกทั้งราคาที่อ้างอิงในดัชนีเป็นราคาที่ไม่ระบุว่าเป็นสินค้าแบรนด์ใด จึงไม่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบได้
                
                 ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบแล้วในการจัดทำโครงการความร่วมมือในการปรับปรุงฐานข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างร่วมกับสมาคมฯ โดยทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เป็นช่องทางที่ช่วยให้เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ สถาปนิก ผู้รับเหมา วิศวกร ประชาชนทั่วไปสามารถเปรียบเทียบตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้างต่างๆ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
                
                 ความร่วมมือครั้งนี้สมาคมฯ จะใช้คอนเน็คชั่นที่เข้าถึงผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างรายต่างๆ ในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่มีในตลาดมาจัดกลุ่มลงในเว็บไซต์ www.materialinfo.com ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ด้วย โดยการจัดทำฐานข้อมูลของสมาคมฯ เป็นการเติมเต็มฐานข้อมูลในเชิงลึก ทำให้มีข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัย ซึ่งภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดสินค้า ราคา วิธีการใช้งาน ฯลฯ ของสินค้าแต่ละแบรนด์ โดยผู้ผลิตสามารถที่ลงทะเบียนกับสมาคมสามารถเข้าไป update ข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลสินค้า และสามารถเป็นช่องทางใหม่ของผู้ผลิต เพื่อเสริมโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย
                
                 กวีไกร ศรีหิรัญ กรรมาธิการศูนย์ข้อมูลวัสดุก่อสร้าง กล่าวว่า การจัดทำโครงหลักของฐานข้อมูลคืบหน้าไปแล้ว 80% ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากผู้ผลิตรายต่างๆ ที่มาลงทะเบียน คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีหน้า โดยจะเป็นต้นแบบให้กระทรวงพาณิชย์ในการจัดทำฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ เป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำราคากลางของหน่วยงานราชการด้วย