home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ผลักดันภาครัฐ สนับสนุนวิชาชีพสถาปนิก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 สมาคมสถาปนิกสยามฯ นำโดย คุณทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมฯ และ คุณธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ ประธานศูนย์ข้อมูล สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ คุณสิงห์ชัย ทุ่งทอง สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯและวุฒิสมาชิก ได้เข้าพบ คุณพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ซึ่งในการเข้าพบครั้งนี้ สมาคมฯ ได้หารือในประเด็นสำคัญ 3 เรื่องได้แก่
 
1. การร่วมมือกันระหว่างสมาคมฯ และกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการพัฒนาดัชนีราคากลาง ซึ่งหน่วยราชการทั้งประเทศใช้เป็นมาตรฐานในการตั้งงบประมาณและราคากลางค่าก่อสร้าง โดยสมาคมฯ จะให้การสนับสนุนความเห็นทางด้านเทคนิคให้กับกระทรวงในการพัฒนาดัชนีราคากลางให้ทันสมัย และขยายขอบเขตของรายการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 
2. การเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนและจัดทำ โครงการเสริมสร้าง “Brand” สถาปนิกไทยออกสู่ต่างประเทศ เนื่องจากวิชาชีพสถาปนิกเป็นธุรกิจให้บริการที่มีความแตกต่างจากสินค้าส่งออกอื่นๆ ดังนั้นการทำตลาดธุรกิจบริการทางด้านสถาปัตยกรรม จึงต้องเน้นภาพลักษณ์ของสถาปนิกไทยให้เป็นที่ประทับใจและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีออกบูธแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเหมือนสินค้าส่งออกอื่นๆ แต่ต้องเน้นการสร้างภาพลักษณ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ, วารสารทางธุรกิจ, นิทรรศการสถาปัตยกรรม และรวมถึงการไปเป็นผู้บรรยายในเทศกาลสำคัญต่างๆ และในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
 
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความล่าช้าในการจัดเตรียมและเบิกจ่ายงบประมาณก่อสร้างภาครัฐ อันจะส่งผลถึงประชาชนนับล้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง สมาคมฯเสนอให้คณะรัฐมนตรี มีมติสนับสนุนให้หน่วยราชการจัดจ้างภาคเอกชนในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารภาคราชการ และให้เปลี่ยนบทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ออกแบบและควบคุมงาน มาเป็นผู้บริหารและควบคุมการดำเนินการ ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ยกเหตุผลข้อดีของแนวทางดังกล่าว ที่จะทำให้การจัดทำแบบและควบคุมงานเป็นไปอย่างกระจายตัวและรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และจะส่งผลให้เม็ดเงินเข้าสู่ประชาชนโดยตรงได้รวดเร็วขึ้น
 
ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและแสดงความเห็นด้วยในหลักการที่สมาคมฯ เสนอมาทั้ง 3 ประเด็น โดยขอให้สมาคมฯ นำเสนอเอกสารรายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 
บทบาทของสมาคมฯ ในครั้งนี้ เป็นเพียงก้าวแรกในการผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนวิชาชีพสถาปนิกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเราจะต้องไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้ เพื่อไม่ให้เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงคำหวานจากภาครัฐเหมือนในหลายๆเรื่องที่ได้ยินได้ฟังกันมา แต่อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวผมคิดว่า อย่างน้อยวันนี้เราได้เลิกบ่นกันเอง แต่เราได้เริ่มเดินหน้าลงมือทำอะไรบางอย่างแล้ว
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553

 

 


ที่มา  จดหมายเหตุอาษา 02-2552

 

ข่าว: