home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ผลการประชุมใหญ่วิสามัญ อนุมัติจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ผ่านอุปสรรคและการเจริญเติบโตพัฒนาการมาตามลำดับ จากจุดเริ่มต้นสำนักงานเล็กๆภายในกรมศิลปากร และย้ายที่ทำการต่อมายังถนนเพชรบุรี จนกระทั่งโยกย้ายอีกครั้งไปอยู่ ณ ห้องแถวปากซอยราชครู แต่ด้วยการทุ่มเทของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ในอดีต ในที่สุดสมาคมฯก็ได้ลงหลักปักฐานมีที่ทางเป็นของตนเอง อีกทั้งยังจัดสร้างอาคารที่ทำการสมาคมฯ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน ถ.พระราม 9 ได้สำเร็จเป็นรากฐานที่มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้
 
ในปีนี้ ปีที่สมาคมฯ จะมีอายุครบ 74 ปี ถือเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมฯจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง จากผลการประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาหาที่ตั้งที่สมาคมฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสื่อสารกับสังคมและให้บริการสมาชิกตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันที่ได้ประกาศไว้
 
ผลการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สมาคมฯ จัดตั้ง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนในวงกว้าง และเป็นศูนย์บริการที่ประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่สมาชิกสมาคมฯ สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553
 

ที่มา จดหมายเหตุอาษา 06-2551

 

ข่าว: