home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เน้นนโยบายเชิงรุก บทบาทเพื่อสังคม+ประชาสัมพันธ์วิชาชีพ

2 ปีจากนี้ไป สมาคมฯจะเข้าสู่ยุคแห่งการการปรับตัว เพื่อรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม การรอสถานการณ์แล้วค่อยตัดสินใจอาจไม่ทันเสียแล้ว ต่อจากนี้ไปสมาคมฯจะยึด นโยบายเชิงรุก เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม
 
ในด้านการพัฒนาวิชาชีพ ที่ผ่านมาสมาคมฯได้ดำเนินกิจกรรมทั้งในรูปแบบอบรมสัมมนาและจัดทำหนังสือคู่มือต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการจัดตั้งสถาบันสถาปนิกสยามเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ซึ่งแนวทางนี้จะถูกสานต่อ โดยจะปรับเน้นด้านคุณภาพ, ความทันเหตุการณ์ของเนื้อหา, และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น
 
ด้านส่งเสริมวิชาชีพ สมาคมฯจะเน้นการผลักดันให้เกิดการแก้ไขความไม่เป็นธรรมต่างๆ ต่อวิชาชีพ ทั้งในด้านกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเชื่อที่ว่า วิชาชีพเราต้องเป็น "ผู้" ให้กับสังคมเสียก่อน พวกเราจึงจะมีสิทธิที่จะ "เรียกร้อง" การแก้ไขใดใดจากสังคมได้ ดังนั้นบทบาทในการเป็นสมาคมวิชาชีพฯเพื่อสังคม จะถูกผลักดันผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 
ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง สมาคมฯจะเน้นกิจกรรมด้านการ ประชาสัมพันธ์วิชาชีพฯ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์โดยตรงเข้าสู่สังคม ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิก เผยแพร่ผลงานในแง่มุมวิชาการ นำเสนอความงามของงานสถาปัตยกรรม, วิธีคิด, วิธีการปฏิบัติ, รวมทั้งด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่ประชาชนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้
 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงไปไม่ได้ ถ้าไม่มีทีมงานที่เข้มแข็ง และการสนับสนุนจากสมาชิก เราคาดหวังว่าสมาชิกฯจะสัมผัสได้และพอใจ กับการปรับตัวเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ณ ตั้งแต่นี้
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553
 

ที่มา จดหมายเหตุอาษา 04:05-2551

 

ข่าว: