home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

สารสมาคมในกรณีวิกฤติของชาติ

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีวัตถุประสงค์หลักของสมาคมเพื่อส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรม และไม่มีวัตถุประสงค์หรือนโยบายสมาคมฯในการยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
 
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สถานการณ์ได้ก้าวเกินขอบเขตของกิจกรรมทางการเมืองโดยปกติแล้ว
แต่ถือได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่สำคัญของชาติ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่สมาคมฯจะต้องแสดงความคิดเห็นให้สังคมรับทราบ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
 
สมาคมฯขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงจนสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตในเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคม 2551 และขอคัดค้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ อีกทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่าย
ยึดหลักการความเชื่อของตนอย่างมีสติ ยุติการใช้ความรุนแรงตามที่ทั้งสองฝ่ายกล่าวอ้าง และขอสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตโดยยึดหลักสันติวิธี
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 ตุลาคม 2551

 

ข่าว: