home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เปิดรับอาสาสมัครสถาปนิกออกแบบอาคารเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการ "โรงเรียนสีเขียว (Green School)"

 

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ โรงเรียนสีเขียว (Green School) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน,นักศึกษา โดยมุ่งเน้นในด้านการฝึกทักษะฝีมือและประสบการณ์ในการทำงาน โดยเลือก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) เป็นพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเป็นโรงเรียนในพื้นที่กันดารห่างไกลและยังต้องการความช่วยเหลือ เพื่อที่จะมีโอกาสได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา

ในการนี้สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้วยการจัดหาอาสาสมัครสถาปนิกจัดทำ Master Plan และออกแบบอาคารเรียนเรือนที่พัก และอาคารเด็กเล็กวัยก่อนเรียน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green building) โดยอาคารต้นแบบเน้นแนวคิดการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เน้นบรรยากาศธรรมชาติทั้งการใช้วัสดุและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และภูมิประเทศ รวมทั้ง ลักษณะเฉพาะและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ เน้นแนวทางการประหยัดพลังงานและการใช้สอยพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

โดยสมาคมฯ จะจัดให้มีการอบรมความรู้ทางด้าน Green ให้กับอาสาสมัครสถาปนิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีพื้นที่เป้าหมายในปี 2553 ดังนี้

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สถาปนิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แจ้งความจำนงได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ คุณกัลยาพร โทร. 0-2319-6555 ต่อ 203

 

ข่าว: