home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในภูมิภาค

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นความจริงที่ว่าการจ้างงานส่วนใหญ่ของสถาปนิก จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างบริการออกแบบ วางผัง บริหารการก่อสร้าง หรือแม้แต่การจ้างศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ   รวมทั้งการจ้างสถาปนิกเป็นพนักงานประจำในสำนักงานภาคเอกชนและการจ้างสถาปนิกเป็นข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ

สมาคมฯเล็งเห็นว่าปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินออกสู่ภูมิภาค อันจะเห็นได้ชัดจากบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.), เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ที่นับวันจะมีอำนาจและงบประมาณในการบริหารจัดการนับร้อยนับพันล้านบาทในแต่ละปี
 
และเหนืออื่นใดด้วยความเชื่อที่ว่า หากสถาปนิกได้มีบทบาทในการพัฒนาเมืองหรือชุมชนในภูมิภาค ก็น่าที่จะทำให้การพัฒนานั้น  มีคุณภาพดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา ด้วยเหตุนี้สมาคมฯจึงตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในภูมิภาค ทั้งการจ้างบริการทางวิชาชีพและการบรรจุสถาปนิกเข้าทำงาน ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ขั้นต้น ดังนี้
 

1. ยุทธศาสตร์พันธมิตรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์สร้างตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่ดีในภูมิภาค

ด้วยนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ สมาคมฯวางแผนที่จะจัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.,เทศบาล,อบต.เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น รวมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจ นำเสนอรสนิยมที่ดีเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและวิชาชีพสถาปนิกให้เป็นที่รู้จัก  
 
นโยบายดังกล่าวจะเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นได้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในภูมิภาคจะต้องเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนนั้นๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำตัวอย่างให้เห็นประจักษ์ หนึ่งในวิธีที่สมาคมฯจะดำเนินการก็คือการเดินสายทำความเข้าใจส่งเสริมให้มีการจัดประกวดแบบให้เกิดสถาปัตยกรรมดีๆกระจายตัวขึ้นในภูมิภาค ด้วยคาดหวังให้เกิดการยอมรับ สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในงานสถาปัตยกรรมและทัศนียภาพของชุมชน หรือแม้แต่การสร้างแนวคิดอนุรักษ์ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
 
การจ้างงานที่ดำเนินการโดยภูมิภาคจะเป็นงานขนาดเล็กเทียบไม่ได้กับงานในส่วนกลาง แต่งานเหล่านี้จะสนับสนุนสำนักงานเล็กๆ และสถาปนิกรุ่นใหม่ให้มีโอกาสในการประกอบวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
 
ถึงแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่วันนี้เราเริ่มแล้ว และจะทำให้ดีที่สุด
 
ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553

 

ที่มา  จดหมายเหตุอาษา 07-2552

 

  

         
 

 

                           
                                   
 
 
ข่าว: