มิติทางวัฒนธรรม หริภุญชัย

วารสาร ASA CREW เล่ม 7 นี้ขอนําท่านไปรู้จักจังหวัดลําพูน เมืองเก่าที่อุดม ไปด้วยวัฒนธรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่คู่ควรต่อการอนุรักษ์

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความพยายามในการสร้างความสมดุลของความเจริญ เติบโต ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมืองการนํา
เอาคุณค่ามาเป็นมูลค่า เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างยั่งยืน รวมถึงบทบาทของกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเมืองและวิธีคิดในการดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับศิลปวัฒนธรรมนี้ได้อย่างมีมูลค่า

 

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์
บรรณาธิการบริหาร
asacrewmag@gmail.com