ดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก

1. ใบสมัครสมาชิกประเภทสถาปัตยกรรมหลัก

2 ใบสมัครสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สมทบ ( บุคคลทั่วไป )

3 แบบฟอร์มต่ออายุ และขึ้นทะเบียนใหม่ ประเภทสำนักงานสถาปนิก (นิติบุคคล)

4 แบบฟอร์มต่ออายุสมาชิก ประเภท บุคคล

5 แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการส่งเอกสาร ( ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อและสกุล โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล )