รายละเอียดโครงการ

1.หน่วยงานรับผิดชอบ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. ที่มาของโครงการ

รัชสมัยแห่งการครองราชย์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นรัชสมัยที่มีความสำคัญในด้านของการพัฒนาของประเทศไทย สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพสกนิกร พระราโชบาย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่ได้รับการพระราชทานในวาระต่างๆ บ่งบอกถึงพระวิสัยทัศน์ในการตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับสากล

สถาปัตยกรรมประเภทอาคารพักอาศัยเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งบนความเปลี่ยนแปลงตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัย วิวัฒนาการและแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยผู้ออกแบบภายใต้การตอบสนองต่อบริบทและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองการบริหารประเทศและเศรษฐกิจ (socio-politico-economics) นั้น ส่งผลต่อวัฒนธรรมของการอยู่อาศัยและการสร้างที่พักอาศัยอย่างมีนัยสำคัญ ผลงานที่เกิดขึ้นผ่านช่วงเวลาดังกล่าวในแต่ละภูมิภาคของประเทศล้วนสร้างความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปตามประเด็นที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆ โดยที่ผลงานจำนวนมากมีความละเอียดอ่อนในการตอบสนองต่อบริบทที่กล่าวถึง หากแต่ยังไม่เป็นที่รับรู้และยังไม่ได้รับการเผยแพร่ การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลที่ได้รับรวมถึงการแจกแจงผลงานต่างๆ ตามคุณสมบัติของผลงาน จะเป็นการนำเสนอผลงานดังกล่าวในด้านคุณสมบัติประสิทธิภาพและวิธีการตอบสนองต่อข้อแม้ต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยผู้ออกแบบเพื่อการตอบสนองต่อสภาวะที่อยู่รายรอบสถาปัตยกรรมนั้นๆ

3.คณะผู้วิจัย/คณะกรรมการ

3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา

3.1.1 ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

3.1.2 ดร. ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

3.1.3 ศ.ดร. วีระ อินพันทัง

3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิเขียนบทความ

3.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสังคมศาสตร์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านรัฐศาสตร์ ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

3.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา

3.2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐศาสตร์ชุมชน

ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

3.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ. อรศิริ ปาณินท์

อ. ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์

3.3 คณะกรรมการพิจารณาผลงานในระดับภูมิภาค

3.3.1 ประธานกรรมาธิการ

3.3.2 รองประธานกรรมาธิการวิชาการ

3.3.3 รองประธานกรรมาธิการวิชาชีพ

3.4 คณะกรรมการพิจารณาผลงานในระดับส่วนกลาง

3.4.1 นายกสมาคมสถาปนิกสยาม

3.4.2 เลขาธิการ

3.4.3 อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ

3.4.4 อาจารย์ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์

3.4.5 รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

3.4.6 รศ.ดร.ม.ล. ปิยลดา ทวีปรังษีพร

3.4.7 ผศ.ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์

3.5 คณะทำงาน

3.5.1 หัวหน้าคณะทำงาน

3.5.2 นักวิชาการโครงการ

3.5.3 ประสานงานโครงการ

 

4. แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน (พฤศจิกายน 2559 – – ธันวาคม 2560)

4.1.1 กำหนดวิธีการในการแจกแจงช่วงเวลาของรัชสมัย 2489-2559 ตามปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีที่มาเกี่ยวเนื่องกับสังคม การเมืองและการบริหารประเทศ เศรษฐกิจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ รวมถึงขอความร่วมมือในการเขียนบทความอันเป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงดังกล่าวเพื่อนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ

4.1.2 กำหนดรูปแบบของการเก็บรวบรวมข้อมูลเกณฑ์และวิธีการแจกแจงผลงาน

4.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงาน

4.1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลงานดำเนินการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์และการ แจกแจง

4.1.5 รวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิเขียนบทความ

4.1.6 รวบรวมข้อมูลจัดหมวดหมู่ตามเกณฑ์และการแจกแจง

4.1.7 แจ้งผู้ที่ร่วมส่งผลงานทราบในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณา (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

4.1.8 ดำเนินการรวบรวมให้อยู่ในรูปแบบการเผยแพร่ประเภทต่างๆ

4.1.9 ดำเนินการจัดทำ

4.1.10 ดำเนินการเผยแพร่

 

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน

พ.ย. 59 ร่างโครงการ

ม.ค. 60 กำหนดวิธีการแบ่งช่วงเวลาเบื้องต้น

เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

เม.ย. 60 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงาน

พ.ค. 60 รวบรวมบทความ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมผลงาน แปล ถ่ายภาพเพิ่มเติม

**รับผลงานภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2560

มิ.ย. 60 แบ่งช่วงเวลา Timeline

ส.ค. 60 รวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่

.ย. 60 คณะกรรมการพิจารณาผลงาน

แจ้งผู้ร่วมส่งผลงานทราบในข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

รวบรวมให้อยู่ในรูปแบบของการเผยแพร่

ต.ค. 60 จัดทำต้นฉบับ พิสูจน์อักษร

พ.ย. 60 จัดพิมพ์

ธ.ค. 60 ดำเนินการเผยแพร่ 5 ธันวาคม

**  โครงการจัดทำต้นฉบับหนังสือบ้านในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดต่อ : house.in.ix@gmail.com **

 

แบบฟอร์มการส่งข้อมูล

รายละเอียดโครงการ