โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 10/60

Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 2-60

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต – นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านวัสดุและการก่อสร้างแบบผู้รู้จริงจาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบกับการสัมมนานำเสนอข้อมูลเจาะลึกวัสดุเพื่อการยึดติดและยาแนว Construction Adhesive & Sealant บอกเล่าเรื่องราววัสดุ การใช้งาน การติดตั้ง การทดสอบ และ นวัตกรรมเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ……..แบบไม่ Hard Sale ……..

“กาวยึดติดและยาแนวรู้แล้วยัง?”

โดย Dow Corning, Gecons, Ngern Ma Business และ ParexGroup

ดำเนินรายการโดย : คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์, คุณปฏิกร ณ สงขลา

วันเสาร์ที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 – 16.00  น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ

อัตราค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง

  • สมาชิกสมาคมฯ/ นิสิต นักศึกษา (ระดับ ป.ตรี) ทั่วไป 500 บาท
  • นิสิต นักศึกษา (ระดับ ป.ตรี) ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 100 บาท
  • สถาปนิกและผู้สนใจทั่วไป1,200 บาท

ท่านที่มาสัมมนาในครั้งนี้จะได้  คะแนน  ISA  PLUS  1  POINT  เพื่อแลกของรางวัล  กรุณานำบัตร  ISA  PLUS  ติดตัวมาทุกครั้งที่เข้าร่วมสัมมนา (ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับวุฒิบัตรจาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้า  ได้ที่  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์  0-2319-6555  ต่อ  202, 206  / โทรสาร  ต่อ  204,  0-2319-6419  หรือดาวน์โหลด  ใบตอบรับลงทะเบียนได้ที่  www.asa.or.th

“รับเพียง 80  ท่านเท่านั้น  กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้  สมาคมฯ  สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระเงินลงทะเบียนก่อน”

แบบตอบรับลงทะเบียน