home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Event & Exhibition

Titlesort ascending Start-End Date
นิทรรศการ VAT 7.5% value value added by architect และงานเสวนา “บ้านของเรา” “บ้านของคุณ” บ้าน “เก๋า” เก่า
09/07/2009 to 11/04/2009
, 10/03/2009, 10/17/2009, 10/24/2009
นิทรรศการ 75+1
11/16/2009 to 11/22/2009
นิทรรศการ "๑๗ l ๘๐ จาก l เส้น l สู่ l สร้าง" จัดขึ้นในวาระครบรอบ ๘๐ ปี ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ทัศนศึกษาอาคารเขียว ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย
06/04/2014 to 06/12/2014
งานสถาปนิก '52 Re-Vision | ตั้งทิศ ปรับทัศน์
04/28/2008 to 06/03/2008
ความเคลื่อนไหวของอาคารเขียวไทย
ความคืบหน้าของการจัดทำรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับปี 2554
ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 05/01/2015
ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 03/19/2014, 04/01/2014
ขออภัยในความล่าช้าของการจัดทำหนังสือ "สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม"
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการฟื้นฟูหรืออนุรักษ์เมืองและย่านชุมชนเก่า (รอบที่ 4/2558)
05/22/2015 to 07/15/2015
การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 04/28/2016
การบรรยาย HOLODECK Architects *ปิดการรับสมัคร 06/14/2017
การจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา เชิญส่งผลงานเข้าประกวด อาคาร หรือชุมชนอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น 11/13/2009
Live Design Discourse The Essential Framework : KLAF 2017
07/25/2017 to 07/27/2017
home-ly ASA INTERNATIONAL IDEAS COMPETTITION 2017 03/15/2017
BAAN BAAN Photo Essay Competition and Exhibition : การประกวดและนิทรรศการภาพถ่าย "บ้าน บ้าน : รูป เล่า เรื่อง" 03/31/2017
ASA NIGHT 2013 "ASA Vote" 05/04/2013
ASA Forum 2011 : video
03/11/2011 to 03/13/2011
ASA EMERGING ARCHTIECTURES AWARDS 2017 "BAAN BAAN" : โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2560 "บ้าน บ้าน" 03/10/2017
ASA CUP 2016 04/02/2016
8-13กพ54 | งานสถาปนิก 54 "เล็กๆ. . . เปลี่ยนโลก : BOTTOM UP"
02/08/2011 to 02/13/2011
31มีค57 | เชิญชวนสั่งซื้อหนังสืองานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ 03/31/2014
31มีค55 | ฟุตบอล ASA CUP 2012 03/31/2012
30เมย-5พค53 | งานสถาปนิก '53 คิดต่างอย่างสมดุล Think Equilibrium
04/30/2010 to 05/05/2010
29 - 31 ม.ค. 29 | งานสถาปนิกทักษิณ'59 "South Up : หยับหรอย"
01/29/2016 to 01/31/2016
28เม.ย.-3 พ.ค. | งานสถาปนิก’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย”
04/28/2015 to 05/03/2015
, 05/03/2015
28-30มค53 | งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการวัสดุก่อสร้าง ประจำปี 2553 "Why Green"
01/28/2010 to 01/30/2010
27ธค52 | นิทรรศการรวมมิตรอนุรักษ์
12/08/2009 to 12/27/2009

Pages