home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย #6/58 19/11/2015 01/12/2015
แก้ไขวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการขายทอดตลาดห้องชุด ที่ดินจัดสรร 24/11/2015 24/11/2015
กำหนดขนาดโซล่ารู้ฟท้อปที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร 20/10/2015 20/10/2015
กำหนดแบบเพื่อใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 20/10/2015 20/10/2015
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมืองโบราณศรีมโหสถ 20/10/2015 20/10/2015
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายการจัดสรรที่ดิน 29/09/2015 29/09/2015
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง 10/09/2015 10/09/2015
มาตรา 39 ทวิใหม่กับผลกระทบต่อสถาปนิก 28/08/2015 28/08/2015
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 28/08/2015 28/08/2015
ต่ออายุ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต พัทยา ชะอำ,หัวหิน,ปราณบุรี 18/08/2015 18/08/2015
แก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมภูเก็ต 22/07/2015 22/07/2015
เสนอสภาแก้ข้อบัญญัติ กทม. สร้างตึกสูงรอบสวนหลวง ร.9-เพิ่มประโยชน์ รับอยู่อาศัย 14/07/2015 14/07/2015
กำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 14/07/2015 14/07/2015
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 24/12/2013 18/06/2015
ปรับปรุงมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม 30/10/2012 18/06/2015
กฎหมายหอพักฉบับใหม่ออกใช้บังคับ 23/04/2015 28/05/2015
ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 23/04/2015 28/05/2015
กฎกระทรวงควบคุมป้าย 27/04/2015 28/05/2015
กฎกระทรวงควบคุมเครื่องเล่น 27/04/2015 28/05/2015
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพังงา 18/05/2015 18/05/2015
เจ้าของบ้านฟ้องอาคารสูง เหตุแสงกระทบกระจกส่องเข้าบ้าน สู้กัน 3 ศาล สุดท้ายชนะคดี 18/05/2015 18/05/2015
แก้ไขคำผิดใน จดหมายเหตุอาษาฉบับ ๐๔-๐๕:๒๕๕๗ : ข่าวกฎหมาย 09/07/2014 05/05/2015
อัพเดท คู่มือกฎหมายใช้บ่อย #5/58 16/04/2015 16/04/2015
กทม.เข็นตึกร้างในกรุง เปิดช่องสร้างต่อให้เสร็จ 16/04/2015 16/04/2015
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 03/04/2015 03/04/2015
ผังเมืองรวมเมืองพัทยา 03/04/2015 03/04/2015
จำกัดความสูงในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 24/03/2015 24/03/2015
เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 18/03/2015 18/03/2015
กรอ.คุมตั้งโรงงานไร้ทิศทาง 18/03/2015 18/03/2015
จ่อคลอดประกาศกระทรวงห้ามตั้งโรงงานริมเจ้าพระยา 18/03/2015 18/03/2015

Pages