home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
อัพเดท หนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย #4/57 25/09/2014 30/09/2014
แก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ยกเลิกพื้นที่ควบคุมบางพื้นที่โดยรอบสวนเบญจกิติ 25/09/2014 30/09/2014
คสช.ยกเว้นกฎหมายให้โครงการศูนย์การแพทย์ศิริราช 05/08/2014 05/08/2014
ปรับปรุงข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 29/07/2014 29/07/2014
อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย #3/57 29/07/2014 29/07/2014
แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 29/07/2014 29/07/2014
สภาสถาปนิกออกบทเฉพาะกาลเรื่องคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพฯเพิ่มเติม 03/06/2014 08/07/2014
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 03/06/2014 03/06/2014
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกาะต่างๆ ในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอ เกาะพะงัน 03/06/2014 03/06/2014
เทศบัญญัติใช้แทนผังเมืองรวม เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครราชสีมา 03/06/2014 03/06/2014
อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย #1/56 15/10/2013 08/05/2014
อัพเดท คู่มือกฎหมายใช้บ่อย #2/57 04/03/2014 08/05/2014
เทศบาลนครนนทบุรีออกเทศบัญญัติใช้แทนผังเมืองรวม 03/04/2014 03/04/2014
ปลดล็อค 'โซล่ารูฟท็อป' ไม่ต้องมี รง.4 27/03/2014 03/04/2014
แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 20/03/2014 03/04/2014
จัดสรรต่ออายุการยกเว้นผ่อนผันสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงปี 2559 20/03/2014 03/04/2014
ผังเมืองรวมสมุทรปราการคลอดแล้ว 07/02/2014 03/04/2014
สถานการณ์รับซื้อไฟ "โซลาร์รูฟท็อป" 07/02/2014 03/04/2014
แก้ไขข้อกำหนดจัดสรรนครราชสีมา 09/01/2014 03/04/2014
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ EIA 24/12/2013 03/04/2014
ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส 24/12/2013 03/04/2014
ห้ามก่อสร้างอาคารชุดในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย 22/10/2013 03/04/2014
แก้ไขข้อกำหนดจัดสรรประจวบคีรีขันธ์ 22/10/2013 03/04/2014
การขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน 17/10/2013 03/04/2014
การขึ้นทะเบียนเพื่อทำงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทยของสถาปนิกจากประเทศอาเซียน 17/10/2013 03/04/2014
แก้คำผิด กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 15/10/2013 03/04/2014
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์"โซลาร์รูฟท็อป" 25/09/2013 03/04/2014
เพิ่มข้อยกเว้นในบริเวณห้ามก่อสร้างริมชายฝั่งทะเล กะรน ภูเก็ต 03/09/2013 03/04/2014
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 คลอดแล้ว 17/05/2013 30/01/2014
ผังเมืองรวมเชียงใหม่ออกใช้บังคับแล้ว 29/05/2013 29/05/2013

Pages