home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
จำกัดความสูงในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 24/03/2015 24/03/2015
เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 18/03/2015 18/03/2015
กรอ.คุมตั้งโรงงานไร้ทิศทาง 18/03/2015 18/03/2015
จ่อคลอดประกาศกระทรวงห้ามตั้งโรงงานริมเจ้าพระยา 18/03/2015 18/03/2015
สนช.ผ่านร่างพรบ.ควบคุมอาคาร 03/03/2015 03/03/2015
ปรับปรุงบริเวณห้ามก่อสร้างเทศบาลนครเชียงใหม่ 17/02/2015 17/02/2015
ข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมฉบับใหม่ 05/02/2015 05/02/2015
มาตรฐานการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง 03/02/2015 03/02/2015
ได้กรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่ครบ 20 คนแล้ว 21/01/2015 21/01/2015
กรมโยธาฯ แบ่งส่วนราชการใหม่ 13/01/2015 20/01/2015
ศาลสั่งรื้อโรงแรมดิเอทัส ซอยร่วมฤดี และสั่งระงับการก่อสร้าง ดี เมโมเรีย พหลฯ 8 04/12/2014 04/12/2014
โซล่ารูฟท็อปไม่เกินพันกิโลวัตต์ไม่ถือเป็นโรงงาน 30/10/2014 30/10/2014
อัพเดท หนังสือคู่มือกฎหมายใช้บ่อย #4/57 25/09/2014 30/09/2014
แก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ยกเลิกพื้นที่ควบคุมบางพื้นที่โดยรอบสวนเบญจกิติ 25/09/2014 30/09/2014
คสช.ยกเว้นกฎหมายให้โครงการศูนย์การแพทย์ศิริราช 05/08/2014 05/08/2014
ปรับปรุงข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 29/07/2014 29/07/2014
อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย #3/57 29/07/2014 29/07/2014
แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 29/07/2014 29/07/2014
สภาสถาปนิกออกบทเฉพาะกาลเรื่องคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพฯเพิ่มเติม 03/06/2014 08/07/2014
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 03/06/2014 03/06/2014
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกาะต่างๆ ในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอ เกาะพะงัน 03/06/2014 03/06/2014
เทศบัญญัติใช้แทนผังเมืองรวม เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครราชสีมา 03/06/2014 03/06/2014
อัพเดท เอกสารกฎหมายใช้บ่อย #1/56 15/10/2013 08/05/2014
อัพเดท คู่มือกฎหมายใช้บ่อย #2/57 04/03/2014 08/05/2014
เทศบาลนครนนทบุรีออกเทศบัญญัติใช้แทนผังเมืองรวม 03/04/2014 03/04/2014
ปลดล็อค 'โซล่ารูฟท็อป' ไม่ต้องมี รง.4 27/03/2014 03/04/2014
แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 20/03/2014 03/04/2014
จัดสรรต่ออายุการยกเว้นผ่อนผันสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงปี 2559 20/03/2014 03/04/2014
ผังเมืองรวมสมุทรปราการคลอดแล้ว 07/02/2014 03/04/2014
สถานการณ์รับซื้อไฟ "โซลาร์รูฟท็อป" 07/02/2014 03/04/2014

Pages