home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
แก้ไขข้อกำหนดจัดสรรนครราชสีมา 09/01/2014 03/04/2014
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ EIA 24/12/2013 03/04/2014
ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส 24/12/2013 03/04/2014
ห้ามก่อสร้างอาคารชุดในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย 22/10/2013 03/04/2014
แก้ไขข้อกำหนดจัดสรรประจวบคีรีขันธ์ 22/10/2013 03/04/2014
การขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน 17/10/2013 03/04/2014
การขึ้นทะเบียนเพื่อทำงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทยของสถาปนิกจากประเทศอาเซียน 17/10/2013 03/04/2014
แก้คำผิด กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 15/10/2013 03/04/2014
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์"โซลาร์รูฟท็อป" 25/09/2013 03/04/2014
เพิ่มข้อยกเว้นในบริเวณห้ามก่อสร้างริมชายฝั่งทะเล กะรน ภูเก็ต 03/09/2013 03/04/2014
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 คลอดแล้ว 17/05/2013 30/01/2014
ผังเมืองรวมเชียงใหม่ออกใช้บังคับแล้ว 29/05/2013 29/05/2013
กทม.เพิ่มอำนาจเขตออกใบอนุญาต 03/04/2013 03/04/2013
สภาวิศวกรรับขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค 27/05/2009 07/02/2013
สภาสถาปนิกผ่านร่างข้อบังคับสำหรับการออกใบอนุญาต 11/05/2009 07/02/2013
หลักเกณฑ์การดัดแปลงอาคารเพื่อต้านแผ่นดินไหว 18/12/2012 18/12/2012
แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงที่จอดรถยนต์ 04/12/2012 04/12/2012
ลูกบ้านฟ้องคอนโดดังระยองสร้างผิดแบบ-เสี่ยงไม่ปลอดภัย 08/11/2012 08/11/2012
แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานก๊อกน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ 06/11/2012 06/11/2012
ศาลปกครองมีคำสั่งให้ กทม. ชดเชยค่าเสียหายแก่เหยื่อซานติก้า 01/11/2012 06/11/2012
บริเวณห้ามก่อสร้าง เทศบาลตำบลตะลุบัน ปัตตานี 30/10/2012 01/11/2012
ตีกรอบเลิกใช้แร่ใยหิน เร่งผู้ผลิตปรับตัวภายใน 5 ปี 08/10/2012 01/11/2012
ประเภทและขนาดของโครงการฯซึ่งต้องจัดทำ EIA 03/07/2012 01/11/2012
ความแตกต่างร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเดิมกับฉบับปัจจุบัน 03/07/2012 01/11/2012
ส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันหรือก๊าซ 24/07/2012 01/11/2012
ความแตกต่างร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเดิมกับร่างฉบับปิดประกาศ 90 วัน 31/05/2012 31/05/2012
กทม.ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่ 3) 16/05/2012 17/05/2012
กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของสถานบริการ 10/05/2012 10/05/2012
ผังรวมเมืองเชียงใหม่เริ่มใช้ ก.ค.55 10/05/2012 10/05/2012
แก้ไขหลักเกณฑ์แต่งตั้งคชก.ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 10/05/2012 10/05/2012

Pages