home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใหม่ 4 ฉบับ 05/08/2010 10/08/2010
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล พัทยา 09/08/2010 09/08/2010
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 09/08/2010 09/08/2010
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ 09/08/2010 09/08/2010
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา 03/08/2010 03/08/2010
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 08/07/2010 08/07/2010
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ 07/07/2010 07/07/2010
เทศบัญญัติควบคุมความสูงริมหาดวอนนภา 07/07/2010 07/07/2010
แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 07/07/2010 07/07/2010
แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 07/07/2010 07/07/2010
แก้ไขหลักเกณฑ์การประกอบกิจการหอพัก 07/07/2010 07/07/2010
กฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้าง ปากน้ำปราณ สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 25/03/2010 04/06/2010
เฮ กทม.อนุญาตก่อสร้าง 45 วัน 22/04/2010 22/04/2010
กฎหมายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 18/03/2010 18/03/2010
สัมมนาสถานการณ์อาคารสร้างค้างในกรุงเทพฯ 04/03/2010 04/03/2010
คอนโดแนวราบยื่นจดทะเบียนอาคารชุดได้ 04/03/2010 04/03/2010
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 14/01/2010 14/01/2010
ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เรื่องการทำ EIA+HIA 12/01/2010 12/01/2010
กำหนดให้สภาสถาปนิกเป็นหน่วยงานของรัฐ 12/01/2010 12/01/2010
ปลดล็อคอาคารร้างยอมให้ขออนุญาตใหม่ 5 ปี 17/11/2009 19/11/2009
ข้อบังคับสภาสถาปนิกเรื่อง CPD และการออกใบอนุญาต 01/10/2009 17/11/2009
เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 03/11/2009 03/11/2009
กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ 03/11/2009 03/11/2009
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 13/08/2009 12/10/2009
ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA 02/09/2009 12/10/2009
ต่ออายุ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต-กระบี่-พัทยา 06/10/2009 06/10/2009
ท้องถิ่นหลายจังหวัดออกข้อบัญญัติอุดช่องโหว่ผังเมืองรวมหมดอายุ (ปรับปรุง 23 ก.ย. 2552) 02/09/2009 02/10/2009
ท้องถิ่นเกาะพะงันออกข้อบัญญัติอุดช่องโหว่ผังเมืองรวมหมดอายุ 08/04/2009 02/09/2009
ประกาศกระทรวงพลังงานออกตามกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 02/09/2009 02/09/2009
สภาสถาปนิกผ่านร่างข้อบังคับ CPD 11/05/2009 13/08/2009

Pages