home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
พรบ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 13/03/2008 19/03/2009
แก้ไขกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา 08/05/2008 19/03/2009
กฎกระทรวงโรงแรม 30/05/2008 19/03/2009
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ 04/12/2008 19/03/2009
กม.อาคารใหม่มีผลมี.ค. ต้องประหยัดพลังงาน 12/02/2009 19/03/2009
พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 25/01/2008 19/03/2009
แก้ไขข้อกำหนดห้องน้ำในกฎกระทรวง 39 22/05/2008 19/03/2009
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 17/05/2006 19/03/2009
ขยายระยะเวลาพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต-กระบี่-พัทยา 09/10/2008 19/03/2009
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 28/01/2009 28/01/2009
อัตราค่าสมาชิกอัพเดทกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป 20/12/2007 23/09/2008
ข้อบังคับและประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม 15/08/2008 18/08/2008
มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ 11/07/2008 11/07/2008
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯริมถนนพัทยาสายสองและถนนจอมเทียนสายหนึ่ง 06/03/2008 06/03/2008
ห้ามก่อสร้างป้ายริมทางหลวงและทางพิเศษในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 06/03/2008 06/03/2008
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ อบต.แม่กา พะเยา 26/02/2008 26/02/2008
กทม.ผ่อนปรนอาคารที่ยังไม่ได้ส่งรายงานตรวจสอบอาคาร 08/02/2008 08/02/2008
สผ.จะคลายกฎเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ 06/02/2008 06/02/2008
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการตรวจสอบงานออกแบบโครงสร้างอาคาร 04/12/2007 31/01/2008
แก้ไขกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 22/01/2008 31/01/2008
แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อนุรักษ์พลังงาน 08/01/2008 09/01/2008
ออกกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสาขาวิชาชีพใหม่ 04/12/2007 18/12/2007
กำหนดอาคารที่ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงริมเขตทางหลวง 04/12/2007 04/12/2007
กฎกระทรวงอาคารต้านแผ่นดินไหวออกแล้ว 04/12/2007 04/12/2007
แก้ไขกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง กระบี่ เกาะพีพีดอน 20/11/2007 30/11/2007
กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและคนชรา 03/08/2005 27/11/2007
ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่และพังงา 19/10/2007 23/11/2007
แก้พรบ.ควบคุมอาคาร ให้สามารถยกเว้น ผ่อนผัน โครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อย 24/10/2007 23/11/2007
เทศบาลนครเชียงรายออกเทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯในเขตวงเมือง 06/11/2007 23/11/2007
กฎกระทรวงควบคุมป้าย สมุทรปราการ 17/09/2007 07/10/2007

Pages