home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

Law & Regulation News

Post date Updated datesort ascending
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการตรวจสอบงานออกแบบโครงสร้างอาคาร 04/12/2007 31/01/2008
แก้ไขกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม 22/01/2008 31/01/2008
แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อนุรักษ์พลังงาน 08/01/2008 09/01/2008
ออกกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสาขาวิชาชีพใหม่ 04/12/2007 18/12/2007
กำหนดอาคารที่ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงริมเขตทางหลวง 04/12/2007 04/12/2007
กฎกระทรวงอาคารต้านแผ่นดินไหวออกแล้ว 04/12/2007 04/12/2007
แก้ไขกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง กระบี่ เกาะพีพีดอน 20/11/2007 30/11/2007
กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและคนชรา 03/08/2005 27/11/2007
ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่และพังงา 19/10/2007 23/11/2007
แก้พรบ.ควบคุมอาคาร ให้สามารถยกเว้น ผ่อนผัน โครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อย 24/10/2007 23/11/2007
เทศบาลนครเชียงรายออกเทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯในเขตวงเมือง 06/11/2007 23/11/2007
กฎกระทรวงควบคุมป้าย สมุทรปราการ 17/09/2007 07/10/2007
กำหนดวิธีการแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม 17/09/2007 17/09/2007
กฎกระทรวงควบคุมอาคาร เรื่องโรงมหรสพ 24/07/2007 07/08/2007
ประกาศมท. บริเวณห้ามก่อสร้างฯ เชียงใหม่ (ธ.ค.47) 21/12/2004 04/08/2007
ร่างแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 49 13/07/2007 22/07/2007
ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม กทม. 18/06/2007 22/07/2007
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาปนิก 17/05/2007 22/07/2007
พพ.แก้ไขเพิ่มเติมและจัดระเบียบกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน 25/04/2007 22/07/2007
กฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่สำหรับกระบี่และพังงา 03/04/2007 22/07/2007
แก้ไขกฎ 55 : เรื่องการก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 28/03/2006 22/07/2007
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน ฉบับใหม่ 28/03/2007 22/07/2007
ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ 26/02/2007 22/07/2007
การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 25/01/2007 22/07/2007
รายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและรายชื่อสถาปนิก 20/12/2006 22/07/2007
กฎกระทรวง บริเวณห้ามก่อสร้างฯ ตรัง ระนอง สตูล 29/09/2006 22/07/2007
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง นนทบุรี 19/09/2006 22/07/2007
ที่ดินที่ใช้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 18/09/2006 22/07/2007
ควบคุม land use & ลักษณะทางสถาปัตยกรรม อ.ปาย 23/06/2006 22/07/2007
กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ หางดง เชียงใหม่ 09/11/2005 22/07/2007

Pages