home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
การบรรยายพิเศษหัวข้อ " การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ กระบวนการและการปฏิบัติตามกฎหมายวิชาชีพ" 18/10/2014
หลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์ (CPM) 15/10/2014
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 14/10/2014
จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 14/10/2014
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าเรียน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ 13/10/2014
เชิญเข้าร่วมประชุม งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 1 13/10/2014
Exhibition 'Tall Storeys – Evolution in Hong Kong Architecture – 1965-2014' in London from 30 October to 26 November 2014 10/10/2014
MH17 MEMORIAL + PARK COMPETITION 08/10/2014
ประกาศสำนักงานกลาง สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ่อทดสอบข้าวภายใต้สภาพภัยพิบัติน้ำท่วมและขาดน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 02/10/2014
งานประกวดการออกแบบอาคารสำนักงานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 2557 01/10/2014
การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1 / 2557 25/09/2014
การบรรยายหัวข้อ "บูติคมหาชน เป็นเจ้าของบูติคโฮเต็ล... ง่ายนิดเดียว..." 18/09/2014
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด แบบมีเงื่อนไข 18/09/2014
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารบริหารกลาง คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด แบบมีเงื่อนไข 18/09/2014
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และบริหารกลางของมหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 18/09/2014
นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 "LUCKY 13 Does exist" วันที่ 11-14 กันยายน 2557 เวลา 10.00-19.00 น. ณ อาคาร SCG Experience สาขา CDC 11/09/2014
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนาโครงการ "การถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2557 10/09/2014
ประกาศมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารโรงอาหาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด แบบมีเงื่อนไข 08/09/2014
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ โดยรอบโครงการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 08/09/2014
งานสัมมนา "Size Doesn't Matter:Big idea for Small & Medium House" 08/09/2014

Pages