home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ โดยรอบโครงการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 08/09/2014
งานสัมมนา "Size Doesn't Matter:Big idea for Small & Medium House" 08/09/2014
ประกาศสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงเรือนทดลองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2 ) เลขที่ 103714000009 03/09/2014
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เรื่อง จ้างควบคุมงานปรับปรุงความดันอากาศของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ D โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 503714000003 03/09/2014
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ " 9th International Young Architects's Ideas Award and Exhibition" 03/09/2014
ขอเชิญเข้าร่วม "งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานของเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่2" หรือ PEA presents EcolightTech Asia 2014 29/08/2014
สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ขอเชิญร่วมรับฟังการจัดอบรมเสวนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 22/08/2014
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช "ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย" 22/08/2014
ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต2 เรื่องจ้างออกแบบสำนักงาน ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ พร้อมที่พักเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 15/08/2014
ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า MAISON & OBJET 15/08/2014
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อบรม NFPA 101:LIFE SAFETY CODE 15/08/2014
ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่องการกัดกร่อนและการชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในประเทศไทย : ปัจจุบันและโอกาสในอนาคต 14/08/2014
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสารธารสุข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่3) 30/07/2014
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การจ้างออกแบบโครงการตลาดน้ำชุมชนลำเหย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 23/07/2014
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำประแส เรื่อง จัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (จ้างสำรวจและออกแบบพิพิธภัณฑ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำประแส โดยวิธี..) 23/07/2014
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งานจ้างออกแบบ "อาคารสนับสนุนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" 23/07/2014
ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23/07/2014
จ้างออกแบบ ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณวัดราษฎร์โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 23/07/2014
การคัดเลือกผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบนาโนเวชสำอาง อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ B ชั้น 8 (ห้องปฏิบัติการทดลอง GMP Cosmeceuticals Pilot Plant) โดยวิธีคัดเลือกจำกัดข้อกำหนด 17/07/2014
บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด สมาชิกประเภทนิติบุคคล ได้รับรางวัล ARCHITIZER: A+ AWARDS 2014 11/07/2014

Pages