home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสารธารสุข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่3) 30/07/2014
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การจ้างออกแบบโครงการตลาดน้ำชุมชนลำเหย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 23/07/2014
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำประแส เรื่อง จัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (จ้างสำรวจและออกแบบพิพิธภัณฑ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำประแส โดยวิธี..) 23/07/2014
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งานจ้างออกแบบ "อาคารสนับสนุนการวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" 23/07/2014
ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23/07/2014
จ้างออกแบบ ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณวัดราษฎร์โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 23/07/2014
การคัดเลือกผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบนาโนเวชสำอาง อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ B ชั้น 8 (ห้องปฏิบัติการทดลอง GMP Cosmeceuticals Pilot Plant) โดยวิธีคัดเลือกจำกัดข้อกำหนด 17/07/2014
บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด สมาชิกประเภทนิติบุคคล ได้รับรางวัล ARCHITIZER: A+ AWARDS 2014 11/07/2014
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 11/07/2014
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ เพื่อพิจารณาคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology : BUILT 11/07/2014
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อหารืองานวิศวกรรม '57 11/07/2014
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 11/07/2014
ยกเลิกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 38 หน่วย 11/07/2014
การคัดเลือกผู้ควบคุมก่อสร้างโรงเรือนทดลองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 11/07/2014
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและหลักสูตรประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร 11/07/2014
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จ้างออกแบบ และจัดทำแบบแปลนก่อสร้างมาตรฐานโดยวิธีคัดเลือกจำกัดข้อกำหนด 19/06/2014
การเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขทุจริตในวิชาชีพก่อสร้าง" 18/06/2014
การสัมมนาเรื่อง “การซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย” 18/06/2014
การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น 18/06/2014
เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนองานและวันเปิดซองใบเสนองาน 17/06/2014

Pages