home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
การคัดเลือกผู้ควบคุมก่อสร้างโรงเรือนทดลองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 11/07/2014
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและหลักสูตรประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร 11/07/2014
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จ้างออกแบบ และจัดทำแบบแปลนก่อสร้างมาตรฐานโดยวิธีคัดเลือกจำกัดข้อกำหนด 19/06/2014
การเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขทุจริตในวิชาชีพก่อสร้าง" 18/06/2014
การสัมมนาเรื่อง “การซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย” 18/06/2014
การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น 18/06/2014
เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนองานและวันเปิดซองใบเสนองาน 17/06/2014
จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์อุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 17/06/2014
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน PEA Presents EcoLightTech Asia 2014 10/06/2014
ประกาศจ้างออกแบบ ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณที่ราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 09/06/2014
ประกาศยกเลิกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค ๙ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 09/06/2014
ประกาศรับสมัครงานตาแหน่งนักวิจัยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ 02/06/2014
30พค57 | สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสวนา ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว “ผ่าความจริง...ไหวหรือไม่ไหว” 27/05/2014
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 27/05/2014
ประกาศจ้างออกแบบการก่อสร้าง และจัดทำเป็นรายละเอียดของงานก่อสร้าง (BOQ: Bill of Quantities) ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตร เพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโ 22/05/2014
10มิย57 | ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดลอง (Medical Device GMP Plant) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เลขที่ 02/2557 21/05/2014
22พค57 | ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 19/05/2014
9มิย57 | ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 19/05/2014
22พค57 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 16/05/2014
9มิย57 | CAAD หลักสูตรปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 12/05/2014

Pages