home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เชิญชวนยื่นเสนองานจ้างโครงการศึกษาออกแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู่งอายุเมืองพัทยา 05/09/2016
ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง การจ้างออกแบบอาคาพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 10 คูหา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 31/08/2016
The Grand Hotel Tour Sri Lanka - Geoffrey BAWA by Worapan Klampaiboon 30/08/2016
ประกาศคัดเลือกผู้ควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 26/08/2016
ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง การจ้างออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงผนังภายนอกพร้อมส่วนที่เกี่ยว 24/08/2016
ประกาศงานจ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำและอาคารสำนักงาน 23/08/2016
ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์แผ่นดิน กรุงเทพมหานคร 23/08/2016
ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลในเขตตำบลวัดชลอ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 23/08/2016
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่องจ้างออกแบบ สำหรับก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 01/08/2016
EquipHotel 2016 28/07/2016
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องฝึกปฎิบัติการวิชาชีพครูปฐมวัย (Play room) 26/07/2016
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่องจ้างออกแบบงานปรังปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 26/07/2016
ประกาศการจัดซื้อระบบการประชุมทางไกลพร้อมตั้งค่าระบบ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 25/07/2016
ประกาศยกเลิก การประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี) 22/07/2016
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการเจาะสำรวจดินและโครงการอบรม เรื่ององค์ความรู้ในงานวิศวกรรปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ 22/07/2016
ประกาศสำนักงานยุติธรรม การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 13/07/2016
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 13/07/2016
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบโครงการชุมชนบ้านประหยัดพลงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ 13/07/2016
ประกาศจัดจ้างบริษัทสำรวจและวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12/07/2016
ประกาศจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้บริการงานประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาปนิกสยามฯ 11/07/2016

Pages