home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ประกาศยกเลิก การประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี) 22/07/2016
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการเจาะสำรวจดินและโครงการอบรม เรื่ององค์ความรู้ในงานวิศวกรรปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ 22/07/2016
ประกาศสำนักงานยุติธรรม การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 13/07/2016
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 13/07/2016
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบโครงการชุมชนบ้านประหยัดพลงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ 13/07/2016
ประกาศจัดจ้างบริษัทสำรวจและวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 12/07/2016
ประกาศจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้บริการงานประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาปนิกสยามฯ 11/07/2016
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง ขอแก้ไขและเพิ่มเติมประกาศเอกสารการจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง... 06/07/2016
ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพบก กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 06/07/2016
(ปิดรับสมัคร) เชิญเข้าร่วมการฟังบรรยาย โดยสถาปนิกระดับโลก Wolf D. Prix - Coop Himmelb(l)au Lecture 05/07/2016
โครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559 01/07/2016
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "84 พรรษา น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน" 01/07/2016
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารที่ทำการศาลมาตรฐาน ขนาด 16 บัลลังก์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่3) 29/06/2016
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 29/06/2016
งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "BERAC7" 27/06/2016
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 24/06/2016
ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 20/06/2016
ประกาศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน) เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 20/06/2016
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการ ARCASIA Students’ Architectural Design Competition 2016 17/06/2016
ประกาศผล ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรด้านสถาปัตยกรรมระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามฯ และสมาคมสถาปนิกญี่ปุ่น 17/06/2016

Pages