home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 04/02/2016
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนิวเคลียร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง 04/02/2016
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 29/01/2016
โครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงหรือพิการ 2559 29/01/2016
ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากร ด้านสถาปัตยกรรม ระหว่าง ASA และ JIA 28/01/2016
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 26/01/2016
29 - 31 ม.ค. 29 | งานสถาปนิกทักษิณ'59 "South Up : หยับหรอย" 14/01/2016
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน จำนวน 1 หลัง 05/01/2016
BERAC7 ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 04/01/2016
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผังเมือง 04/01/2016
ประกาศ เรื่องประกาศมาตราฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรม4สาขา พ.ศ.2558 28/12/2015
ขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษฎา โรจนกร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปี พุทธศักราช 2558 25/12/2015
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จัดจ้างผู้พัฒนาปรับปรุงและดูแลระบบ Web Site ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ 24/12/2015
23 ม.ค. 59 ASA Outdoor Talkative หัวข้อ สถาปัตยกรรมดีเด่น:เยี่ยมชมบ้านต้นศิลป์ (ปิดรับสมัคร) 16/12/2015
2-6 มี.ค. 59 อาษาสัญจร "ภูฎาน" (ปิดรับสมัคร) 09/12/2015
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา (กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 08/12/2015
ขอเชิญส่งบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2559 เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม: อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย 08/12/2015
ขอเชิญร่วมรับฟัง "โอกาสร่วมธุรกิจกับการเคหะแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนาใหม่" 08/12/2015
โครงการวันวิชาการและโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน นศ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2558 08/12/2015
ประกาศ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) เรื่อง จ้างออกแบบเขียนแบบ และประมาณราคาปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก 30/11/2015

Pages