home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

News & Event

Title Post date
23 ม.ค. 59 ASA Outdoor Talkative หัวข้อ สถาปัตยกรรมดีเด่น:เยี่ยมชมบ้านต้นศิลป์ (ปิดรับสมัคร) 16/12/2015
2-6 มี.ค. 59 อาษาสัญจร "ภูฎาน" (ปิดรับสมัคร) 09/12/2015
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา (กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 08/12/2015
ขอเชิญส่งบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2559 เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม: อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย 08/12/2015
ขอเชิญร่วมรับฟัง "โอกาสร่วมธุรกิจกับการเคหะแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนาใหม่" 08/12/2015
โครงการวันวิชาการและโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน นศ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2558 08/12/2015
ประกาศ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) เรื่อง จ้างออกแบบเขียนแบบ และประมาณราคาปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก 30/11/2015
ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งนายกฯสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 26/11/2015
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 06/11/2015
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน 06/11/2015
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง จ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย และห้องประชุมใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ และโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัด 06/11/2015
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 06/11/2015
18 th ARCASIA FORUM 2018 11-16 พ.ย. 58 | Classic Kameo Hotel, AYUTTHAYA (ปิดรับสมัคร) 04/11/2015
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.วีระ สัจกุล 29/10/2015
ประกาศคัดเลือกผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคาร ก. และพื้นที่โรงพิมพ์ธนบัตร เป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 20/10/2015
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญจ้างออกแบบและจัดทำแบบสำหรับก่อสร้างอาคาร AEROTHAI COMPLEX 20/10/2015
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ป.โท (สาขานวัตกรรมอาคาร) 20/10/2015
International documentation camp of vernacular architecture / Wat Yai Suwannaram, Phetchaburi Province, Thailand 19/10/2015
โครงการอาภรณ์ 3 "มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ" 30/09/2015
โครงการรณนรงค์ "เดิน/วิ่ง เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง" 30/09/2015

Pages