home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 14 | เข้า ใจ ให้ เว็บไซต์เปลี่ยนเมือง

เข้า ใจ ให้ เว็บไซต์เปลี่ยนเมือง (สมาคมสถาปนิกสยาม) - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >>
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หน้า 14

...ตัวกันในนามกลุ่ม โครงการ "เข้า ใจ ให้" เพื่อเป็นกระบอกเสียง ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยการสนับสนุนจาก สสส.ทั้งนี้สืบเนื่องจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มโครงการ ราชประสงค์ใจดี โดยออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณราชประสงค์ โดยใช้หลัก "อารยสถาปัตย์" หรือ "Universal design" เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลทุกเพศทุก...

ข่าว: