home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ข่าวสด ฉบับวันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หน้า 7 | คอลัมน์ เลาะรั้ว: ใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า

คอลัมน์ เลาะรั้ว: ใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า (สมาคมสถาปนิกสยาม) - คลิกดูคลิป >>
ข่าวสด ฉบับวันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หน้า 7

นายช่าง ปัญหาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ ล่าช้าเฉลี่ยระยะเวลา 1 ปี เป็นปัญหามายาวนานมาก ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมสถาปนิกสยามฯ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทยฯ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และสภาวิศวกร จึงจะเสนอแนวทางแก้ปัญหานี้ต่อนายกรัฐมนตรี ปัญหานี้มีความพยายามที่จะ...

ข่าว: