home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ขอแสดงความยินดีกับท่าน อ.นิจ หิญชีระนันทน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ ปี2557

ตามที่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2557 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 จำนวน 12 คน ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ณ โอกาสนี้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับท่านนิจ หิญชีระนันท์ ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง) ประจำปี พุทธศักราช 2557 ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่วงการสถาปัตยกรรม  สมาคมสถาปนิกสยามฯในฐานะสมาคมวิชาชีพซาบซึ้งในคุณูปการของท่านในฐานะที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในปีพุทธศักราช 2524-2525 และสมาชิกสมาคมฯ ผู้ซึ่งได้ดำรงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และเสียสละตนเพื่อการสาธารณะประโยชน์ด้านสังคมเป็นอันดี นับเป็นตัวอย่างที่ดีของสมาชิกสมาคมฯ ที่ควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

 ขอแสดงความนับถือ

 

นายพิชัย  วงศ์ไวศยวรรณ

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 – 2559

 

สาระคดี 80 l 90 The Life Times Achievement อ.นิจ หิญชีระนันท์

https://www.youtube.com/watch?v=Evgr1OvR4uw&feature=youtu.be

ข่าว: