home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ประกาศผลการตัดสินนิทรรศการ Universal Design ภายใต้แนวคิด Happy Life จัดแสดงในงานสถาปนิก'58

 

ประกาศผลการตัดสินประกวดแบบนิทรรศการ Universal Design ภายใต้แนวคิด Happy Life 

ประเภท สถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

1. โครงการบ้านต้นมะขาม ณชุมชน หัวตะเข้ โดย

- นาวสาวซัลมา อินทรประชา        - นางสาวญาดา ยะโสธร

- นางสาวฐิตินาถ จงเกียรติเจริญ     - นายพสุ ชูทัย

- นางสาวสุพิชชา สุทธานนท์กุล

 

2. สวางนิเวศ 2 โดย นายไตรรัตน์ จารุทัศน์

 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (ลาน อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์) โดย

- อ.ปราณิศา บุญค้ำ (ภูมิสถาปนิก)            - อ.สุภณัฐ เดชนิรัติศัย (ภูมิสถาปนิก)

- อนายดุลยณัฐ สวัสดิภาพ (ภูมิสถาปนิก)     - ผศ.ชุมเชต แสวงเจริญ (ที่ปรึกษาด้าน Universal Design)

- อ.ภวินท์ สริริสาลี (ที่ปรึกษาด้าน Universal Design)

 

4. อาคารเรือนนอนสองชั้นเด็กพิการทางสมอง CP บ้านนนทภูมิ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคคลากรและผู้ใช้พื้นที่ โดย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ (หัวหน้าวิจัย)     - อาจารย์วีรยา เอี่ยมฉ่ำ

- อาจารย์ศุภชัย ชัยจันทร์                                           - อาจารย์ปองพล ยาศรี

- อาจารย์ธัชวิทย์ สีบุญเรือง                                        - คุณนิวัฒน์ ศรีใสเพ็ชร

- คุณนพพันธ์ ศิริเพ็ง                                                - คุณชัญชัย ตรียานนท์

- คุณปิ่นกมล วิเลชวิไล

 -----------------------------------------------------------------------------

ประเภทผลิตภัณฑ์ 4 รางวัล ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ ก๊อกน้ำ NINETY DEGREE โดย บริษัท แสนสิริ จำกัด

 

2. ผลิตภัณฑ์ อ่างล้างหน้า HEWI โดย บริษัท ฮาโก้กรุ๊ป(1991) จำกัด

 

3. ผลิตภัณฑ์ เครื่องซักผ้า XQG90-ESE โดย บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด

 

4. ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป WILLY บานเลื่อนและบานเปิด สำหรับ Handicap บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประเภทเฟอร์นิเจอร์ 2 รางวัล ได้แก่

1. สุขภัณฑ์ รุ่น FORALL บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด (COTTO)

 

2. โต๊ะ DESK ME UP บริษัท แพรคติก้า จำกัด

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ขอเชิญรับรางวัล ในงานอาษาไนท์ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 น. ณ ห้อง  Grand Dimond Balloom

 

ช่วงเวลา: 
Mon, 03/16/2015 to Fri, 04/10/2015