home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ISA เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สถาบันสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกใช้บังคับแล้ว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่กำหนดให้สามัญสถาปนิกสามารถลงนามแจ้งก่อสร้างโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตได้ กรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ไม่ได้เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และกำหนดให้ภาคีสถาปนิกสามารถลงนามแจ้งก่อสร้างโดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตได้ กรณีอาคารไม่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

การแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เป็นกระบวนการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ให้สามารถเริ่มต้นก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการมอบภาระรับผิดชอบให้แก่สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบมากขึ้นด้วย หากผู้ออกแบบทำงานโดยขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็เสี่ยงที่แบบจะไม่ถูกต้องจนนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเจ้าของอาคารกับผู้ออกแบบ รวมถึงการกล่าวหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การทำงาน อาศัยตัวอย่างกรณีศึกษา หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตีความข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่มากนัก อาจต้องการข้อแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย

ด้วยเหตุผลดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการให้ความรู้คำปรึกษาทางวิชาชีพวิชาการแก่สมาชิกฯ สถาบันสถาปนิกสยาม จึงเห็นควรทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารแก่สมาชิกฯ และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงาน-ติดต่อ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาปนิกผู้มีประสบการณ์ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกฯ ออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น โดยสถาบันสถาปนิกสยาม จะเปิดเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้คำปรึกษา

๑.      ให้คำปรึกษาเฉพาะสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต่อไปจะใช้คำย่อว่า สมาชิกฯ)

๒.     สมาชิกฯ ที่มาขอรับคำปรึกษา ต้องแจ้งนัดปรึกษาล่วงหน้าและมาตามวัน-เวลาที่กำหนดนัดไว้ โดยโทรศัพท์นัดที่หมายเลข ๐-๒๓๑๙-๖๕๕๕ ต่อ ๒๐๖

๓.     สมาชิกฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอรับคำปรึกษา นอกจากค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจริง เช่น การสำเนาเอกสาร ฯลฯ

๔.     การให้คำปรึกษาถือเป็นกรณีเฉพาะแต่ละโครงการ และเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร

๕.     สมาชิกฯ พึงทราบว่า ความเห็นหรือข้อแนะนำในการให้คำปรึกษาเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายอาจมีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของผู้ให้คำปรึกษาได้

๖.      ผู้ให้คำปรึกษาจะรักษาความลับเกี่ยวกับโครงการที่สมาชิกฯ นำมาปรึกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสมาชิกฯ ให้สามารถใช้ข้อมูลบางส่วนของโครงการฯ (โดยที่ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของโครงการ) เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกฯ หรือผู้ประกอบวิชาชีพท่านอื่น

                                                                 สถาบันสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

                                                                                               ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘