home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายการจัดสรรที่ดิน

25 ก.ย. 2558

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพันกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยระบุเหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ไว้คือ โดยที่การจัดสรรที่ดินในปัจจุบันไม่ได้กำหนดให้จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ เป็นผลให้ไม่อาจทราบชัดเจนว่าที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ และมีการโอนที่ดินดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโดยรวม จึงสมควรให้มีการจดแจ้งดังกล่าว และห้ามการโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดินและการให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประกอบกับสมควรแก้ไขบทบัญญัติที่กำหนดชื่อตำแหน่งในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขระยะเวลาการค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

การแก้ไขเพิ่มเติมได้แก่
(1) เพิ่มบทนิยามคำว่า "สาธารณูปโภค"
(2) กำหนดให้มีการจดแจ้งลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ (มาตรา 28)
(3) กำหนดห้ามการโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค (เพิ่ม มาตรา 43/1)
(4) แก้ไขหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้จัดสรรที่ดิน และกำหนดให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (มาตรา 44)
(5) แก้ไขระยะเวลาการค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ไม่จำเป็นต้องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน (มาตรา 50 วรรคสอง)
(6) แก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด (มาตรา 7 และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง)

 

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติ

ข่าว: