home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมืองโบราณศรีมโหสถ

15 ก.ย. 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออก "ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558" กำหนดเขตพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ดูแผนที่ท้ายประกาศฯ) ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน และการดำเนินการตามกฎหมายการอนุรักษ์โบราณสถานสามารถป้องกันได้แต่เพียงตัวโบราณสถาน แต่ไม่สามารถป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมรอบตัวโบราณสถานได้

ภายในเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึง ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร (เว้นแต่อาคารตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3070 ให้มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร) และอาคารจะต้องมีลักษณะ รูปแบบ สีอาคารและหลังคา สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและโบราณสถาน นอกจากนี้ยังกำหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท เช่น โรงงาน สถานีขนส่ง อาคารเก็บสินค้า สถานบริการ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โครงสร้างที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ข่าว: