home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

แก้ไขวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการขายทอดตลาดห้องชุด ที่ดินจัดสรร

19 พ.ย. 2558

มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เป็นการเพิ่มมาตรา 309 จัตวา แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขึ้น

โดยที่ปัจจุบันการขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดและที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีการค้างชําระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ไม่เป็นที่น่าสนใจของตลาดเท่าที่ควร เพราะผู้ซื้อได้จะต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระแทนลูกหนี้ตามคำพิพากษา สมควรเพิ่มมาตรา 309 จัตวา เพื่อให้ผู้ซื้อห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรรจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น และเพื่อลดอุปสรรคในการขายทอดตลาดห้องชุดและที่ดินจัดสรรให้สามารถจำหน่ายออกไปได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีและระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

กรณีทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ โดยก่อนทำการขายทอดตลาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพื่อการออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ภายใน 30 วัน เมื่อขายทอดตลาดแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้จำนอง หรือถ้าหากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ฯภายในกำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้

กรณีทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งอาจมีหนี้ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคพร้อมค่าปรับ ก็ได้บัญญัติไว้ในทำนองเดียวกัน และหากมีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไว้ ก็ให้การระงับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

 

ข่าว: