home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ยกเว้นการใช้บังคับผังเมืองรวมและกฎหมายควบคุมอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

20 ม.ค. 2559

คสช. ออก "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" ลงวันที่ 20 มกราคม 2559

คำสั่งนี้กำหนดให้ยกเว้น
- การใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
- กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารซึ่งออกตามกฎหมายควบคุมอาคาร
- ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ซึ่งออกตามกฎหมายการผังเมือง
เมื่อได้มี ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ และประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ซึ่งออกตามกฎหมายการผังเมือง ขึ้นใช้บังคับ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งได้แก่

(1) เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษตราด (ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 ม.ค. 2558)

(2) เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษนครพนม และเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ออกมาใช้บังคับดังกล่าว ให้ยังคงมีผลใช้บังคับไปจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ออกมาเพื่อใช้บังคับในพ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้น ซึ่งในคำสั่งคสช.ได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการออกมาใช้บังคับโดยเร็ว ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าว: