home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯลฯ เป็นกรรมการผังเมือง

21 ม.ค. 2559

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ออกใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 บัญญัติให้คณะกรรมการผังเมืองชุดเดิมคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมืองที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งภายในไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้บังคับ ซึ่งได้ครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558

พระราชบัญญัติการผังเมืองซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 9 คน (ตามมาตรา 6(3)) และ กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง (ตามมาตรา 6(5)) จำนวนไม่เกิน 4 คน ในคณะกรรมการผังเมือง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง จำนวนรวม 13 คน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ มีรายนามดังต่อไปนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 6(3)) จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
1. นายปรีชา รณรงค์ ด้านการผังเมือง
2, นายสายสุรีย์ บุนนาค ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. นายตรีภพ จันทรประภา ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
4. นายรัชทิน ศยามานนท์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
5. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ด้านนิติศาสตร์
6. นายวัฒนา เชาวสกู ด้านนิติศาสตร์
7. นายสง่า โภคบุตร ด้านสิ่งแวดล้อม
8. นายนิพันธ์ วิเชียรน้อย ด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสตรด้านการผังเมือง
9. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน ด้านสังคม

ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง (ตามมาตรา 6(5)) จํานวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นายสมศักดิ์ จุฑานันท์ ผู้แทนสภาวิศวกร
2. นายสมพล ยุติธรรม
3. นายธีระพันธุ์ ทองประวัติ ผู้แทนสภาวิศวกร
4. นายสมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์ ผู้แทนสภาสถาปนิก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มกราคม 2559)

อนึ่ง สำหรับกรรมการตามมาตรา 6(4) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันหรือองค์การอิสระ 5 แห่ง จำนวน 5 คน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมืองครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ได้แก่
- นายกมล ตรรกบุตร  นายกสภาวิศวกร ผู้แทนสภาวิศวกร
- นายเจตกำจร พรหมโยธี  นายกสภาสถาปนิก ผู้แทนสภาสถาปนิก
- นายภูมินทร์ หะรินสุต  รองประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- นายรังสี เหลืองวารินกุล  ผู่้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข่าว: