home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 2559

3 มี.ค. 2559

สภาวิศวกรออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพฉบับใหม่ "ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้บังคับแทน ข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับเดิม คือ ฉบับปี พ.ศ. 2543 เพิ่มจรรยาบรรณต่อสาธารณะ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย และการต้านทุจริต

ข้อบังคับฉบับใหม่ได้ปรับรูปแบบของข้อกำหนดจากเดิมที่วางข้อกำหนดไว้ในข้อเดียวกันทั้งหมดเป็นการจัดหมวดหมู่เช่นเดียวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของวิชาชีพอื่นๆ ส่วนใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น หมวด 1 ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และหมวด 2 ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ในส่วนของหมวด 1 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ จรรยาบรรณต่อสาธารณะ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ และเรื่องอื่นๆ เนื้อหาข้อกำหนดที่มีอยู่ในข้อบังคับฉบับเดิม ยังคงมีอยู่ในฉบับใหม่นี้อย่างครบถ้วนโดยมีการปรับปรุงถ้อยคำในบางข้อให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
- ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้เพิ่มเป็น ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และระมัดระวัง
- ต้องไม่ประกอบวิชาชีพเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้ ได้เพิ่มเป็น ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
- ต้องไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่นเพื่อการแข่งขันราคา ได้เพิ่มเป็น เพื่อการแข่งขันด้านเทคนิคหรือราคา
- ต้องไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เพิ่มข้อความ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

นอกจากนั้นยังได้เพิ่มข้อกำหนดจรรยาบรรณใหม่ขึ้นอีก 4 ข้อ ในส่วนจรรยาบรรณต่อสาธารณะ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ และเรื่องอื่นๆ ได้แก่
- ต้องประกอบวิชาชีพโดยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพของสาธารณชน ตลอดจนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะด้วย
- ต้องละเว้นจากการให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือเป็นตัวการ เกี่ยวกับการทุจริตในโครงการของภาครัฐหรือเอกชน
- ต้องไม่อ้างผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมาเป็นของตนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- ต้องไม่กระทำความผิดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 หรือมาตรา 269 จนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด

สำหรับหมวด 2 ได้กำหนดกรณีที่จะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ซึ่งหากผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติผิดในกรณีเหล่านี้จะมีผลให้ขาดจากสมาชิกภาพและถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ กรณีเหล่านี้ได้แก่
- ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ และเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
- เคยถูกลงโทษเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ แต่ยังประพฤติผิดซ้ำ หรือไม่หลาบจำ หรือไม่มีความเกรงกลัวต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
- กระทำความผิดในการประกอบวิชาชีพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 หรือมาตรา 269 โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
- กรณีอื่นที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

อนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 และมาตรา 269 บัญญัติว่า
มาตรา 227 ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือทำการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 269 ผู้ใดประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือวิชาชีพอื่นใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใด โดยทุจริต ใช้หรืออ้างคำรับรองอันเกิดจากการกระทำความผิดตามวรรคแรกต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดข้อบังคับ

ข่าว: