home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.ผังเมืองฉบับใหม่ กำหนดผังระดับนโยบาย-ปฏิบัติ ดึง ‘อปท.’ร่วมทำผังเมือง

จากมติชนออนไลน์ วันที่ 20 ก.ย. 59

  พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยเป็นการยกเลิก พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 
  โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ให้มีคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการผังเมืองของประเทศรวมถึงกำหนดให้มีคณะกรรมการผังเมือง โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานผังเมือง ให้ความเห็นชอบผังจังหวัดและผังเมืองรวม และกำหนดให้มีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด โดยมีผู้ว่าฯเป็นประธานกรรมการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้วางและจัดทำผัง
  การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำและการใช้บังคับผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมถึงยังกำหนดให้มีกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพฯให้ผู้ว่ากรุงเทพฯเป็นประธานกรรมการ และในเขตจังหวัดอื่นให้ผู้ว่าเป็นประธานกรรมการ โดยกำหนดให้ผังเมืองแต่ละประเภทไม่มีอายุการใช้บังคับ แต่ใช้ระบบประเมินผลผังให้รอบระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

ข่าว: