home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ปรับปรุงกฎกระทรวงโรงงานกำหนดหลักเกณฑ์ตั้งขยายโรงงานจำพวกที่ 3

30 ธ.ค. 2559

กระทรวงอุตสาหกรรมออก กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) เพื่อแก้ไขปรับปรุง กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารหรือลักษณะภายในของโรงงาน ฯลฯ โดยมีประเด็นที่สำคัญๆ ดังนี้

กำหนดบริเวณห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 (โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้) ซึ่งเดิมกำหนดห้ามในบริเวณ บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย บ้านแถว และภายในระยะ 100 เมตรจากเขตติดต่อสาธารณสถาน (โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำการหน่วยงานของรัฐ แหล่งอนุรักษ์ฯ) กำหนดเพิ่มห้ามตั้งภายในระยะ 100 เมตรจากแหล่งน้ำสาธารณะหรือบริเวณหนึ่งบริเวณใดของแหล่งน้ำสาธารณะที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับบริเวณที่อยู่ในระยะเกินกว่า 100 เมตร จนถึงระยะ 500 เมตร จากแหล่งน้ำสาธารณะที่รัฐมนตรีกำหนดดังกล่าว ให้ถือเป็นทำเลและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการตั้งหรือขยายโรงงานจำพวกที่ 3 ทุกประเภท ชนิด หรือขนาด เว้นแต่ กิจการบางประเภทที่เกี่ยวกับการปรับคุณภาพของเสียรวมที่รับเฉพาะน้ำเสียจากชุมชน การตั้งโรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง การขยายโรงงานเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน หรือการขยายโรงงานในพื้นที่เดิมที่การระบายน้ำทิ้งไม่มากกว่าปริมาณน้ำทิ้งที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม

การวัดระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะให้วัดระยะจากแนวหลักเขตควบคุมทางน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

โรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่ กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะ 100 เมตรดังกล่าว ห้ามมิให้ขยายโรงงานจำพวกที่ 3 เว้นแต่เป็นการขยายโรงงานประเภทโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่รับเฉพาะน้ำเสียจากชุมชน หรือเป็นการขยายโรงงานเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตั้งหรือขยายโรงงานจำพวกที่ 3 ที่เพิ่มเติมขึ้นทั้งหมดนี้ ให้ได้รับการยกเว้นในพื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมการลงทุน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ได้มีการอนุญาตไปแล้วก่อนวันที่ กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ใช้บังคับ

นอกจากนั้น เดิมซึ่งกำหนดให้โรงงานจำพวกที่ 3 จะต้องตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ได้เพิ่มให้อำนาจแก่รัฐมนตรีในการประกาศกำหนดให้โรงงานจำพวกที่ 3 บางประเภท ชนิด หรือขนาด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้ ในกรณีมีเหตุอันสมควร

 

ข่าว: