home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

โยธาฯเตรียมคลอดผังระบายน้ำ คุมเข้มสร้างบ้าน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 12–15 กุมภาพันธ์ 2560

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผย จากการสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศพบว่า พื้นที่กลางน้ำทุกจังหวัดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มน้ำ กลับมีการก่อสร้างต่างๆ มีชุมชนเกิดขึ้นหนาแน่น มีโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้น ที่ยังขาดการควบคุมทางผังเมือง

ขณะที่พื้นที่ปลายน้ำ ปากคลองทุกพื้นที่มีตะกอนดินทับถมทำให้ตื้นเขิน การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสายหลักและทะเลไม่สะดวก ล่าสุด กรมได้วางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ โดยจะนำโมเดลของจังหวัดจันทบุรีมาใช้ในการทำผังระบายน้ำแก้น้ำท่วมทั่วประเทศ

สำหรับข้อบังคับที่จะทำผังระบายน้ำ และแทรกลงในผังเมืองรวมจังหวัดโดยบังคับในทุกจังหวัด ซึ่งกรมได้กำหนดแนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยด้วยมาตรการทางผังเมือง ซึ่งเป็นผังระดับบังคับใช้ตามกฎหมาย การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมทั่วประเทศ คือ
1. กำหนด พื้นที่โล่ง แก้มลิง และพื้นที่ แหล่งน้ำเพื่อนันทนาการ ในการควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับภูมิประเทศ แนวน้ำท่วมหลาก พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และพื้นที่รับน้ำ
2. กำหนด พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีความหนาแน่นน้อยสุด และให้มีที่อยู่อาศัยและกิจกรรมอื่นเบาบาง
3. กำหนด ระยะถอยร่นจากริมแม่น้ำ คูคลอง และแหล่งน้ำ ป้องกันสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและกีดขวางทางระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ถ้าความกว้างของแหล่งน้ำน้อยกว่า 10 เมตร กรณีแหล่งน้ำกว้างมากกว่า 10 เมตร ให้ถอยร่นไม่น้อยกว่า 6 เมตร และถอยร่นไม่น้อยกว่า 12 เมตร ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่นบึง ทะเลสาบ หรือทะเล

การบังคับใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังระบายน้ำจะเน้นกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ลุ่ม ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมา กำหนดห้ามก่อสร้างอาคารกีดขวางทางน้ำบริเวณพื้นที่น้ำไหลผ่านที่เป็นปากประตูลงคลองแม่น้ำและทะเล ห้ามจัดสรรที่ดินทุกประเภท แต่จะอนุญาตกรณีที่เป็นบ้านเกษตรกร จะต้องสร้างยกพื้นสูงให้น้ำไหลผ่านได้ พื้นที่นอกเหนือทางผ่านของน้ำ อนุญาตให้ถมดินไม่เกิน 50 เซนติเมตร ป้องกันไม่ให้เกิดการขวางการไหลของน้ำ การก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยทั่วไปหรือการจัดสรรที่ดินขาย ห้ามสร้างบ้านเต็มพื้นที่ กลับกันต้องแบ่งพื้นที่ 50% เป็นแก้มลิงไว้ชะลอน้ำ แต่ห้ามปูด้วยซีเมนต์หรือคอนกรีต เช่น มีที่ดิน 100 ตารางวา ต้องแบ่งพื้นที่ 50 ตารางวาเป็นแก้มลิงให้ท้องถิ่น

ข่าว: