home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

จัดสรรต่ออายุการยกเว้นผ่อนผันสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงปี 2562

16 ก.พ. 2560

ตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้เคยออกประกาศเพื่อยกเว้นผ่อนผันให้กับโครงการขนาดเล็ก (โครงการจัดสรรที่ดินในเขตเมืองที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลงและโครงการจัดสรรที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลง) สองฉบับ ฉบับหนึ่งเพื่อให้ไม่ต้องจัดทำสาธารณูปโภคประเภทสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา ผ่อนผันขนาดของถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อย และระบบประปาอื่นในกรณีที่การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่นไม่สามารถให้บริการได้ และอีกฉบับหนึ่งเพื่อยกเว้นการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางทั้งสองลักษณะนี้ออกมาครั้งแรกในปี 2552 มีระยะเวลายกเว้นผ่อนผัน 2 ปี และได้ออกประกาศฯใหม่ซึ่งเป็นการต่ออายุการใช้มาโดยตลอด

ขณะนี้ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหม่ 2 ฉบับแล้ว เพื่อปรับปรุงแก้ไขและขยายระยะเวลาการยกเว้นผ่อนผันได้แก่
1. ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2559)
2. ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559)

ประกาศทั้งสองฉบับนี้มีเนื้อหาของการยกเว้นผ่อนผันเช่นเดียวกับประกาศฉบับที่แล้วซึ่งออกเมื่อปี 2557 โดยขยายระยะเวลาการยกเว้นผ่อนผันออกไปเป็นเวลา 3 ปี คือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

Download ประกาศฯ ฉบับที่ 9
Download ประกาศฯ ฉบับที่ 5

ข่าว: