home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

คำสั่งกทม.เรื่องมอบอำนาจของผู้ว่าฯตามกฎหมายควบคุมอาคาร

14 มี.ค. 2560

กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ออก "คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 522/2560 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร" ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยยกเลิกคำสั่งฉบับเดิม ที่ 369/2556 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

คำสั่งฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สำคัญ ดังนี้

1. ผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน เพิ่มยกเว้น อาคารสาธารณะ และอาคารที่ใช้เพื่อกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (เดิม ยกเว้นเฉพาะ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ) สำหรับ 19 ภารกิจ

2. ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทน เพิ่มสำหรับอาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ และอาคารที่ใช้เพื่อกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (เดิม เฉพาะ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ) สำหรับ 21 ภารกิจ

การปฏิบัติราชการแทนของผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักการโยธาข้างต้น รวมถึง
- การอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
- การอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้อาคาร
- การออกใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ (หมายเหตุ: ความจริงแล้วการแจ้งตาม ม. 39 ทวิ ไม่สามารถใช้กับการเคลื่อนย้ายอาคารได้)
- การรับทราบการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการ
- การรับทราบการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานหรือการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน
- การรับแจ้งการขอทำการเจาะกด หรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร
- การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ
- การออกใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้
- การตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
- การตรวจพิจารณา การออกใบรับรอง และการแจ้งผลรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร

3. ผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเป็นอาคารทุกประเภท (เดิม ทุกประเภท ยกเว้น อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ) สำหรับ การสั่งระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรองใบอนุญาต หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นดังนี้

- ผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับอาคารทุกประเภท ยกเว้นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารที่ใช้เพื่อกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง และอาคารสาธารณะ

- ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทน สำหรับอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารที่ใช้เพื่อกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง และอาคารสาธารณะ

การปรับเปลี่ยนดังกล่าว มีผลให้ อาคารสาธารณะ และอาคารที่ใช้เพื่อกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แม้จะไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ก็จะต้องขออนุญาตหรือแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ กับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

และมีผลให้ อาคารขนาดใหญ่ เฉพาะที่ไม่ใช่อาคารสาธารณะ หรืออาคารที่ใช้เพื่อกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถขออนุญาตหรือแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ได้ทั้งที่สำนักงานเขต และสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

สำหรับการอนุญาตสะพานข้ามคลอง ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปตาม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

 

Download คำสั่งกรุงเทพมหานคร

 

ข่าว: