home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

สถาปนิก (Architect)_Residential Project

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
2
สถานที่ทำงาน: 
Sathorn Square Office Tower (BTS ช่องนนทรี)
เงินเดือน: 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูงานออกแบบสถาปัตย์
• พัฒนาแนวทางความคิด Concept Product
• ควบคุมและดูแลเรื่องการจัดทำผังโครงการต่าง ๆ
• จัดทำงานด้านงานออกแบบ , เขียนแบบ ของบ้านแบบใหม่ ๆ
• จัดเตรียมงานออกแบบ งานสาธารณูปการ เช่น งานสโมสร , ซุ้มประตูโครงการ , ป้อมยาม และป้ายบอกซอย
• ตรวจงานแต่ละโครงการงานด้านการออกแบบให้เป็นไปตามงาน Concept ที่วางไว้
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• อายุระหว่าง 33 – 38 ปี
• มีความรู้ด้านออกแบบ-เขียนแบบเป็นอย่างดี
• มีความรู้ความชำนาญเรื่องการออกแบบ , วัสดุก่อสร้าง และเทคนิค
• ความละเอียดรอบคอบ เสียสละ ขยัน และอดทน
• สามารถในการตัดสินใจ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ และรับผิดชอบงานที่มอบหมายได้ดี

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปภัณอรฏ์
ที่อยู่ : 36th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2620-6200 Ext. 292
โทรสาร : 0-2620-6222 Ext. 14
อีเมล : Babanaon.b@goldenland.co.th
โฮมเพจ : http://www.goldenland.co.th

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
ช่วงเวลา: 
05/11/2017 to 05/31/2017
ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
คุณปภัณอรฏ์
ชื่อบริษัท: 
Golden Land Property Development PLC
ที่อยู่: 

36th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom,

จังหวัด: 
Bangkok
รหัสไปรษณีย์: 
10500
โทรศัพท์: 
0-2620-6200 Ext. 292
โทรสาร: 
Email: 
Babanaon.b@goldenland.co.th