home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

DESIGN วิศวกรไฟฟ้า/โยธา/เครื่องกล/สุขาภิบาล

ข้อมูลตำแหน่งงาน
จำนวน: 
2
สถานที่ทำงาน: 
ประจำสำนักงานเขตสวนดุสิต
เงินเดือน: 
ตามประสบการณ์

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพร้ จำกัด ปัจจุบันได้ทำการมากว่า 7 ปี ดำเนินการสร้างสรรค์การออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายนอก-ภายใน และควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานมากมาย อาทิ สำนักพระราชวัง มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา โรงเรียนกีฬา บ้านและอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจย์การตอบรับจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงมีความสนใจในการเพิ่มบุคลากร เพื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน

รายละเอียดงาน:
- ผู้ช่วยบริหารควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมายภายใต้เวลาที่กำหนด
- มีประสบการณ์ด้านวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกนเครื่องกล/วิศวกรสุขาภิบาล/วิศวกรโยธา โดยตรง
- ควบคุมดูแลการออกแบบและการติดตั้งระบบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้างที่ไซต์งานก่อสร้าง
- ติดตามและตรวจสอบแบบ เพื่อประสานงานลูกค้าในการพัฒนาแบบร่วมกัน
- ควบคุม ดูแลการทำงานของวิศวกรและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึนไป *มีประสบการณ์ทำงานออกแบบอาคาร 3-5 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง *มีใบ กว.ภาคีขึ้นไป
3. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
4. ตรงต่อเวลาและสามารถส่งงานได้ตามเวลาที่ตกลง
5. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความยืดหยุ่น

ข้อมูลบริษัท2
บุคคลที่ติดต่อ: 
คุณจุฑารัตน์ (มิ้นท์)
ชื่อบริษัท: 
บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: 

ที่อยู่: ห้อง 301-302 ชั้น 3 เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์: 
10250
โทรศัพท์: 
: 02-718-9663
โทรสาร: 
: 02-718-3974
Email: 
admin@ksbenterprises.co.th ; info@ksbenterprises.co.th