home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน

Updated: 25 เม.ย. 2560

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน:

 
 
(* ข้อกำหนดของจังหวัดที่มี ฉบับที่ 2 ขึ้นไป แสดงว่ามีการปรับปรุงแก้ไข จะต้องดูทุกฉบับให้ครบถ้วน ยกเว้นหากรายการใดเลขลำดับไม่มีจุดทศนิยม แสดงว่าเป็นฉบับที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว *)
 
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ลำดับที่ ชื่อข้อกำหนด (เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัด)
1.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546
1.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
2.2
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2545
3.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2544
4.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
5.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2545
5.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2548
7.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546
7.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
8.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2546
8.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
9.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
9.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
10.1
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2546
10.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
11.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2546
11.2
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
12.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2544
12.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชุมพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
13.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2545
13.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
14.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
14.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
14.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ** ยกเลิกโดยปริยาย **
14.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 
15
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม จังหวัดตรัง พ.ศ. 2547
16.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราด พ.ศ. 2546
16.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
17.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก พ.ศ. 2547
17.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
18.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2544
18.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
19.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2544
19.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545)
19.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550)
19.4
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 
20
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2546
21.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2545
21.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
21.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
21.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
22.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547
22.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
23
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2546
24
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2545
25
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2545
26.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน พ.ศ. 2546
26.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
27 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2555
28
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2546
29
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 
30.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2544
30.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
30.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
30.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
30.5 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
31.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2545
31.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
31.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
32
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2546
33.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2546
33.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550)
34.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2545
34.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
35.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา พ.ศ. 2547
35.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
35.3
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
35.4
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
36.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2547
36.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพัทลุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
37.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2545
37.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
38.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2545
38.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
39.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2546
39.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
40
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2546
41.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2546
41.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
42.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546
42.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
43.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2546
43.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
43.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
44
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2545
45
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2544
46.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2546
46.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
47.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยะลา พ.ศ. 2544
47.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยะลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
48
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2545
49
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดระนอง พ.ศ. 2545
50.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง พ.ศ. 2544
50.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
50.3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
51.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2546
51.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
51.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
52
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2547
53
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2545
54.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2545
54.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
55
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเลย พ.ศ. 2546
56
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2545
57.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2545
57.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
58
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2545
59
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสตูล พ.ศ. 2545
60.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2546
60.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
61.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2546
61.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
62.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2546
62.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
63
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2545
64.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2551
64.2
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
65.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2545
65.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
66.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2544
66.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
67.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2546
67.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
68
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2546
69.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2546
69.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
69.3
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
70
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2545
71.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2545
71.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
72.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2544
72.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
73.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2545
73.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
74
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2545
75.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2544
75.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
76.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2546
76.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
77.1
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2546
77.2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ลำดับที่
ชื่อข้อกำหนด (เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัด)
1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2551 
2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2549
4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2552 
5
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2550
6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551
7
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2550
8
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2550
9 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557
10
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2550
11
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2549
12 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2552 
13
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
14
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2550
15 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดตราด พ.ศ. 2551
16 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พ.ศ. 2550
17 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2552 
18
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2551
19 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 
20 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552 
21 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2552 
22 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558
23 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 
24
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2550
25
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2550
26 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 
27 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา พ.ศ. 2552
28 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2552 
29
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2551
30 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2552 
31
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2551
32 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2552 
33 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2551
34 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2551
35 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2551
36 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2552 
37 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2552 
38
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2550
39 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557
40
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2551
41
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2551
42 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2552 
43
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2550
44 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2552 
45 ข้อ กำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2552 
46 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2552
47 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551
48 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2552 
49 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ลำดับที่
ชื่อข้อกำหนด (เรียงตามลำดับอักษรชื่อจังหวัด)
1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2551 
2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
3
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2550
4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2552 
5
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2550
6
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551
7
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2551
8
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2550
9
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2550
10
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2550
11
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2549
12 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2552 
13
ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2550
14 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 
15
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จังหวัดตรัง พ.ศ. 2549
16
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตราด พ.ศ. 2550
17 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2552 
18
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2551
19 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 
20 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552 
21 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2552 
22 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2552 
23 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 
24 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2552 
25
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2550
26 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 
27 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552
28 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพังงา์ พ.ศ. 2552 
29 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2552 
30
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2551
31
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2549
32
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2551
33
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2551
34
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2551
35
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2550
36 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2552 
37
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2550
38 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2552 
39
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2550
40
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2551
41 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2553 
42
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2551
43 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2552 
44
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2550
45 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2552 
46 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2552 
47
ข้อ กำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2552 
48 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2550
49 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2552 
50
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551
51 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2552 
52 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 
 
แจ้ง link ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร: asa.bric@gmail.com
ASA Knowledge Center (Professional):