คณะที่ปรึกษา / กรรมาธิการ / อนุกรรมการ และคณะทำงาน

คณะที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565-2567

นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส

อดีตประธานกรรมการกองทุน สมาคมสถาปนิกสยามฯ

นาย สถิรัตร์ ตัณฑนันทน์

อดีตประธาน ARCASIA

พล.อ.ต. ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์

นายกสภาสถาปนิก

นาย นำชัย แสนสุภา

นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา

นายกสมาคมนักผังเมืองไทย

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

นาย บัณฑา พงษ์พรต

ผู้เชี่ยวชาญ Building Information Modeling (BIM)

คณะกรรมาธิการ ฝ่ายวิชาชีพ ประจำปี 2565-2567

นาย นิเวศน์ วะสีนนท์

ประธานกรรมาธิการ

พ.ต.ท.ดร. บัณฑิต ประดับสุข

กรรมาธิการ

นาย ฉัตรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์

กรรมาธิการ

นาย พีรยุทธ เจริญผล

กรรมาธิการ

นาย เอนก ทองปิยะภูมิ

กรรมาธิการ

นาย ชาติชาย อัศวสุขี

กรรมาธิการ

นาย ปรีชา นวประภากุล

กรรมาธิการ

นาย บัณฑา พงษ์พรต

อนุกรรมการ ด้าน BIM

นาย ไพทยา บัญชากิติคุณ

อนุกรรมการ ด้าน BIM

นาย เฉลิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์

อนุกรรมการ ด้าน สำนักงานที่ปรึกษาสถาปนิก

นาย ต่อพงศ์ ประดิษฐ์พงศ์

อนุกรรมการ ด้าน สำนักงานที่ปรึกษาสถาปนิก

นาย สราวุธ กาญจนพิมาย

เลขานุการ

นาย นวมินทร์ ตระบุตร

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น Thesis of the year และรางวัลต่างๆ

นางสาว ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ

ประธานอนุกรรมการ

นาย รติวัฒน์ สุวรรณไตรย์

อนุกรรมการ

นาย จูน เซคิโน

อนุกรรมการ

นาย ปิตุพงษ์ เชาวกุล

อนุกรรมการ

นาย ณัฐวุฒิ พิริยะประกอบ

อนุกรรมการ

นาย สราวุธ กาญจนพิมาย

เลขานุการ

นาย นวมินทร์ ตระบุตร

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมาธิการ-อนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2565-2567

ด้าน สถาบันสถาปนิกสยาม (ISA)

นาย อดุลย์ แก้วดี

ประธานอนุกรรมการ

นางสาว กุลธิดา ทรงกิตติภักดี

อนุกรรมการ

นาย คมสัน สกุลอำนวยพงศา

อนุกรรมการ

นางสาว ชนาธิป มานิจสิน

อนุกรรมการ

นาย ปฏิกร ณ สงขลา

อนุกรรมการ

รศ. พรรณชลัท สุริโยธิน

อนุกรรมการ

นาย ไพทยา บัญชากิติคุณ

อนุกรรมการ

นาย เมษ ภู่เจริญนาย

อนุกรรมการ

นาย วรพจน์ เตชะอำนวยสุข

อนุกรรมการ

นาย วิญญู วานิชศิริโรจน์

อนุกรรมการ

นางสาว สุรัสดา นิปริยาย

อนุกรรมการ

Mr.Jenchieh Hung

อนุกรรมการ

ด้าน พัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวเนื่อง

นาย สุเมธ ฐิตาริยกุล

ประธานอนุกรรมการ

นาย ชนินทร์ ลิมาภรณ์วณิชย์

อนุกรรมการ

ผศ. ณธทัย จันเสน

อนุกรรมการ

อ. รุจ รัตนพาหุ

อนุกรรมการ

อ .วราภัทร์ โพคะรัตน์ศิริ

อนุกรรมการ

นาย วีระพล สิงห์น้อย

อนุกรรมการ

อ. สาโรช พระวงค์

อนุกรรมการ

นาย สุรัตน์ พงษ์สุพรรณ์

อนุกรรมการ

นาย ทูนธรรม สุโฆสิต

อนุกรรมการ

คณะกรรมาธิการ-อนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2565-2567

ด้าน กฎหมายอาคาร

นาย ต่อพงศ์ ประดิษฐพงศ์

ประธานอนุกรรมการ

นาย สุพินท์ เรียนศรีวิไล

อนุกรรมการ (หัวหน้าศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคาร)

เลขานุการคณะกรรมาธิการ-อนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาว คุณามาศ เชื้ออารย์

เลขานุการ

นาย อนวัช พงศ์สุวรรณ

เลขานุการ

คณะกรรมาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ ประจำปี 2565-2567

ผศ.ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

ประธานกรรมาธิการ

นาย ชุตยาเวช สินธุพันธ์

กรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการ ฝ่ายทะเบียน ประจำปี 2565-2567

นาย คมสัน สกุลอำนวยพงศา

ประธานกรรมาธิการ

นาย สุรพล ฉิมวิไลทรัพย์

กรรมาธิการ

นาย อดุลย์ แก้วดี

กรรมาธิการ

นาย โอม ปนาทกูล

กรรมาธิการ

นาย เอกราช วรรลยางกูร

กรรมาธิการ

นาย รัฐวุฒิ เจียมมั่นจิต

กรรมาธิการ

นางสาว รติรัตน์ จันทร

เลขานุการ

คณะกรรมาธิการ ฝ่ายปฏิคม ประจำปี 2565-2567

นาย เฉลิมพล สมบัติยานุชิต

ประธานกรรมาธิการ

นาย รุ่งโรจน์ อ่วมแก้ว

กรรมาธิการ

นาย ณัทพงศ์ วิญญรัตน์

กรรมาธิการ

นาย นิกร อินทร์พยุง

กรรมาธิการ

นาย กศินร์ ศรศรี

กรรมาธิการ

นาย เสรี มลุลี

เลขานุการ

นาย สราวุธ กาญจนพิมาย

เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลเนื้อหาวารสารอาษา ประจำปี 2565-2567

นางสาวกุลธิดา ทรงกิตติภักดี

ประธานอนุกรรมการ

ผศ.ดร. สายทิวา รามสูต

อนุกรรมการ

นาย วรพจน์ เตชะอำนวยสุข

อนุกรรมการ

นาย เผดิมเกียรติ สุขกันต์

อนุกรรมการ

นาย ปรัชญา สุขแก้ว

อนุกรรมการ

นางสาว น้ำทิพย์ ยามาลี

อนุกรรมการ

รศ.ดร.ปิยลดา ทวีปรังษี

อนุกรรมการ

Jenchieh Hung

อนุกรรมการ

นาย ธีรรัตน์ แก้วใจกล้า

เลขานุการ

คณะกรรมาธิการ ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ ประจำปี 2565-2567

นางสาว ปฐมา หรุ่นรักวิทย์

ประธานกรรมาธิการ

นาง ปรีดา คงแป้น

กรรมาธิการ

นาย ชุตยาเวศ สินธุพันธุ์

กรรมาธิการ

นาย ราชิต ระเด่นอาหมัด

กรรมาธิการ

นาย ปองพล ยุทธรัตน์

กรรมาธิการ

นางสาว วิภาวี คุณาวิชยานนท์

กรรมาธิการ

นางสาว กุลธิดา ทรงกิตติภักดี

อนุกรรมการ

นาย ณัฐภูมิ รับคำอินทร์

กรรมาธิการ

นาย ยิ่งยศ แก้วมี

กรรมาธิการ

นางสาว ณภัทร สักกามาตย์

เลขานุการ

คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565-2567

ดร. วสุ​ โปษยะนันทน์

ประธานกรรมาธิการ

นาง ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส

กรรมาธิการ

รศ.ดร. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ

กรรมาธิการ

ดร. พรธรรม ธรรมวิมล

กรรมาธิการ

รศ.ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

กรรมาธิการ

นาย วทัญญู เทพหัตถี

กรรมาธิการ

นาย วีระพล สิงห์น้อย

กรรมาธิการ

ดร. วิทยา ดวงธิมา

กรรมาธิการ (ล้านนา)

ผศ.ดร. นิธิ ลิศนันท์

กรรมาธิการ (อีสาน)

นาย วีรศักดิ์ เพ็ชรแสง

กรรมาธิการ (ทักษิณ)

นาย ตวงตาวัน กมุทโยธิน

กรรมาธิการ (บูรพา)

ผศ.ดร. วิมลรัตน์​ อิสระธรรมนูญ

เลขานุการ

นาย สุรยุทธ วิริยะดำรงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นาย อนวัช พงศ์สุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานมาตรการจัดการโบราณสถาน แบบบ้าน บอมเบย์ เบอร์มา

นาย วทัญญู เทพหัตถี

ประธานคณะทำงาน

นาย จิตธาณัฐ พูลเกิด

คณะทำงาน

นาย จุลพร นันทพานิช

คณะทำงาน

นางสาว นฤมล วงศ์วาร

คณะทำงาน

นาง ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส

คณะทำงาน

นางสาว วรินทร ณ อุบล

คณะทำงาน

ผศ. สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว

คณะทำงาน

นาย อริยะ ทรงประไพ

คณะทำงาน

คณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ประจำปี 2565-2567

นาย ปราการ ชุณหพงษ์

ประธานกรรมาธิการ

นาย ทรงพล พรศักดิ์กุล

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาชีพ

ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ

นาย ปวรรธน์ ตันตยานุสรณ์

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายต่างประเทศ

ผศ.ดร.วิทยา ดวงธิมา

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

ผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายภูมิภาค

นาย สันธยา คชสารมณี

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายกิจการพิเศษ

นาย กานต์ คำแก้ว

เลขานุการกรรมาธิการ

นาง อติรัตน์ โพธินาม

กรรมาธิการฝ่ายทะเบียน

นาย เสน่ห์ จันทราพิพัฒน์

กรรมาธิการฝ่ายเหรัญญิก

นาย กิตติวัฒน์ ณ รังษี

กรรมาธิการฝ่ายปฏิคม

นาย ธีรัตน์ ฝั้นแก้ว

กรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย ณัฐกานต์ เกตุชาวนา

กรรมาธิการกลาง

นาย ประกิจ คำภิไหล

กรรมาธิการกลาง

ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี

กรรมาธิการกลาง

นาย อรรถสิทธิ์ กองมงคล

กรรมาธิการกลาง

นาย ณัฐพล อุประแสน

กรรมาธิการกลาง

นาย จักรพันธ์ จันทร์ศรี

กรรมาธิการกลาง

คณะกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ประจำปี 2565-2567

นาย วีรพล จงเจริญใจ

ประธานกรรมาธิการ

นาย ศรัทธา เจริญรัตน์

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาชีพ

ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายต่างประเทศ

ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

นาย ประชา เทพรัตน์

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายภูมิภาค

ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายกิจการพิเศษ

นางสาว มณีรัตน์ พจนบรรพต

เลขานุการกรรมาธิการ

นางสาว สิริพร วาสนาประเสริฐ

กรรมาธิการฝ่ายทะเบียน

นางสาว วัฒนี ศิริชัยคีรีโกศล

กรรมาธิการฝ่ายเหรัญญิก

นาย นัฐวุฒิ ราชัน

กรรมาธิการฝ่ายปฏิคม

นาย ธีรัตม์ เศรษฐ์กมลฉัตร

กรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย คุณเอก ตัณฑเกษม

กรรมาธิการกลาง

นาย ดุจธาร วิญญาณ

กรรมาธิการกลาง

นาย จตุพิเชฐพล วงศ์คำ

กรรมาธิการกลาง

นาย ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย

กรรมาธิการกลาง

นาย อากร สุนทรเสรี

กรรมาธิการกลาง

คณะกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ประจำปี 2565-2567

นาย กาญจน์ เพียรเจริญ

ประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ

นาย นิพนธ์ หัสดีวิจิตร

ที่ปรึกษากรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

นาย ศรัทธา เจริญรัตน์

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาชีพ

นาย สุภกร อักษรสว่าง

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายต่างประเทศ

นาย วีรศักดิ์ เพ็ชรแสง

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

นาย อนุกูล สารกิจพันธ์

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายภูมิภาค

นาย วิชญ์วิสิฐ สุปัณฑ์ตรี

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายกิจการพิเศษ

นาย อดิศร จงวัฒนไพบูลย์

เลขานุการกรรมาธิการ

นาย อรุณ ชูทอง

กรรมาธิการฝ่ายทะเบียน

นางสาว ช่อฟ้า บุตรี

กรรมาธิการฝ่ายเหรัญญิก

นาย นฤดล เจ๊ะแฮ

กรรมาธิการฝ่ายปฏิคม

นาย สกล รักษ์ทอง

กรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย ปรัชญา สุขแก้ว

กรรมาธิการกลาง

นาย ดุจธาร วิญญาณ

กรรมาธิการกลาง

นาย ราชิต ระเด่นอาหมัด

กรรมาธิการกลาง

นาย ศิวัชญ์ ยุวะกนิษฐ์

กรรมาธิการกลาง

นาย อุทาร ล่องชุม

กรรมาธิการกลาง

นาย ตรีชาติ ชูเวทย์

กรรมาธิการกลาง

คณะกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา ประจำปี 2565-2567

นาย คมกฤต พานนสถิตย์

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

นาย พูลชัย เรืองศิลปานันท์

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาชีพ

นาย ชัยยศ วัชระปรารมย์

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ

นาย กลยุทธ ถังสูงเนิน

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

นาย ชัยพล ลี้เจริญ

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายภูมิภาค

นาย นรา ดีเพ็ชร์

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายกิจการพิเศษ

นาย ธีรวัฒน์ สุขแจ่มใส

เลขานุการกรรมาธิการ

นาย ขวัญชัย ขันธรรม

กรรมาธิการฝ่ายทะเบียน

นาย บรรชร ยุติธรรม

กรรมาธิการฝ่ายเหรัญญิก

นาย พรภักดิ์ พลังมนต์ทิพย์

กรรมาธิการฝ่ายปฏิคม

นาย ภุชงค์ พงษ์บัน

กรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย เอกสิทธิ์ จันทเปรมจิตต์

กรรมาธิการกลาง

นาง จารุรัตน์ แก้วยวน

กรรมาธิการกลาง

นาย ธเนศวร อุตมะแก้ว

กรรมาธิการกลาง

นางสาว ดาริกา ดวงกลาง

กรรมาธิการกลาง

นาย พิเชษฐ์ ปิยะพิสุทธิ์

กรรมาธิการกลาง

นาย ทศพร นิภารัตน์

กรรมาธิการกลาง

คณะอนุกรรมการ โครงการนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17

นาย ชุตยาเวศ สินธุพันธุ์

ประธานอนุกรรมการ

รศ.ดร. อภิรดี เกษมศุข

อนุกรรมการ

ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดงานสถาปนิก’64

ดร. วสุ โปษยะนันทน์

ประธานอนุกรรมการจัดงาน

นางสาว รัศมี รัตนไชยานนท์

รองประธานอนุกรรมการจัดงาน / เหรัญญิก

นาย วทัญญู เทพหัตถี

รองประธานอนุกรรมการจัดงาน

นาย จุลพร นันทพานิช

อนุกรรมการ

นาง มณฑิรา หรยางกูร อูนากูล

อนุกรรมการ

นาย สมภพ แสงเกิด

อนุกรรมการ

รศ.ดร.มล.ปิยลดา ทวีปรังษีพร

อนุกรรมการ

นาย วุฒินันท์ จินศิริวานิชย์

อนุกรรมการ

นางสาว ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ

อนุกรรมการ

ผศ.ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ

อนุกรรมการ

นาย สุรยุทธ วิริยะดำรงค์

อนุกรรมการ

นาย โลจน์ นันทิวัชรินทร์

อนุกรรมการ

นาย พิเชฐ ธิถา

อนุกรรมการ

นางสาว วิภาดา ชาตินันท์

อนุกรรมการ

นางสาว จีรนันท์ ภูมิวัตน์

อนุกรรมการ

น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกูล ร.น.

อนุกรรมการ

พ.ต.ท.ปริญญา เจริญบัณฑิต

อนุกรรมการ

นาย สินขจร นิยมศิริวานิช

อนุกรรมการ

นาง กัลยาพร จงไพศาล

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดงานสถาปนิก’65

นาย ราชิต ระเด่นอาหมัด

ประธานอนุกรรมการจัดงาน

นาย อิศรา อารีรอบ

ประธานอนุกรรมการจัดงาน

นาย ปองพล ยุทธรัตน์

รองประธานอนุกรรมการจัดงาน

นาง กัลยาพร จงไพศาล

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดงานสถาปนิก’66

นางสาว ปุยฝ้าย คุณาวัฒน์

ประธานอนุกรรมการจัดงาน ASA

นางกรกช คุณาลังการ

ประธานอนุกรรมการจัดงาน ACT

นางสาว ธีรานุช กรรณสูต วงศ์ไวศยวรรณ

ประธานอนุกรรมการจัดงาน TIDA

นายมังกร ชัยเจริญไมตรี

ประธานอนุกรรมการจัดงาน TALA

ผศ.คมกริช ธนะเพทย์

ประธานอนุกรรมการจัดงาน TUDA

คณะอนุกรรมการจัดงานสถาปนิก’67

นายชุตยาเวศ สินธุพันธ์ุ

ประธานจัดงาน

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

ประธานจัดงาน

นางสาวกุลธิดา ทรงกิตติภักดี

ประธานจัดงาน

ดร.พร้อม อุดมเดช

ประธานจัดงาน

คณะทำงานโครงการ ASA Real Estate Forum 2021

นายวีรพล จงเจริญใจ

ที่ปรึกษาโครงการ

นายไพทยา บัญชากิติคุณ

ประธานโครงการ

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล

กรรมการโครงการ

ผศ.ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล

กรรมการโครงการ

นายเอกฉันท์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ

กรรมการโครงการ

นางสาวปุยฝ้าย คุณาวัฒน์

กรรมการโครงการ

นางสาวกชกร วรอาคม

กรรมการโครงการ

นายสัจจพงศ์ เล็กอุทัย

กรรมการโครงการ

นางสาวเมธิกา แตงแก้วฟ้า

กรรมการโครงการ

นายพิชยา รัตน์ปิยะสุนทร

กรรมการโครงการ

นางสาวอัจฉวรรณ วชิรธนุศร

กรรมการโครงการ

นายจักรดาว นาวาเจริญ

กรรมการโครงการ

นายภัทร ภัทรธราดล

กรรมการโครงการ

นายนพพล พิสุทธอานนท์

กรรมการโครงการ

นางสาวณภัทร์ จรัสสุวิชากณิช

กรรมการโครงการ

นายธนพงศ์ วิชคำหาญ

กรรมการโครงการ