สถาปนิก, ผู้ช่วยสถาปนิก, ภูมิสถาปนิก และสถาปนิกผังเมือง

บริษัท : บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด

จำนวนที่ต้องการ : 5

สถานที่ทำงาน (จังหวัด) : 580 ซ.ปรีดีพนมยงค์42 สุขุมวิท71 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม 10110

เงินเดือน : ตามความเหมาะสม

คำอธิบายเกี่ยวกับงาน :

บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด
รับสมัครสถาปนิก

1. ผู้ช่วยสถาปนิก - สถาปัตยกรรมหลัก/สถาปัตยกรรมไทย (2 ตำแหน่ง)
วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

2. สถาปนิก ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Innovative Design (1ตำแหน่ง)
รายละเอียดวุฒิการศึกษา ดังนี้
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (พร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก) + วุฒิการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (และสิ่งแวดล้อม) หรือ สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน หรือ
เทียบเท่า (เช่น M.Arch/ Postgraduate in Architecture & Environment Technology / Building Innovation / Tropical
Architecture / Sustainable Architecture / Advanced Architecture / Emergent Technologies and Design)

3. ภูมิสถาปนิก-สถาปนิก (1 ตำแหน่ง)
รายละเอียดวุฒิการศึกษา ดังนี้
3.1 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (พร้อมใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม) + ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาออกแบบชุมชนเมือง (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
3.2 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (พร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก) + ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

4. สถาปนิกผังเมือง (1 ตำแหน่ง)
รายละเอียดวุฒิการศึกษา ดังนี้
4.1 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (พร้อมใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก) + สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาออกแบบชุมชนเมือง (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
4.2 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (พร้อมใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม) + สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาออกแบบชุมชนเมือง (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
4.3 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาออกแบบชุมชนเมือง (สถาปัตยกรรมผังเมือง) (พร้อมใบประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมผังเมือง) + สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาออกแบบชุมชนเมือง (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
4.4 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาออกแบบชุมชนเมือง (สถาปัตยกรรมผังเมือง) (พร้อมใบประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมผังเมือง) + ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เป็นผู้มีความสนใจ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องในการร่วมให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ร่วมกับทีมงานสถาปนิกสุข

แจ้งความประสงค์+จดหมายแนะนำตัว ประวัติส่วนตัว+ ผลงานและผลการศึกษา
(ไม่เกิน 25 MB.หรือlink)
ของท่านมาที่ บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด
email: sookarch@hotmail.com
T: 02 381 9791
Facebook Fanpage: SOOK Architects
www.sookarchitects.com

บุคคลที่ติดต่อได้ :

ที่อยู่บริษัท : 580 ซ.ปรีดีพนมยงค์42 สุขุมวิท71 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์ : 023819791

เบอร์แฟ็กซ์ :

Email : sookarch@hotmail.com